Tags

Zo kunnen boeren de regie nemen, uit welbegrepen eigenbelang (Wibo van Hekken, Opinie/Trouw, 2-8-22)

Stikstof

Het ontgaat bijna niemand meer dat er een grote overgang nodig is in de agrarische sector. Een overgang die leidt tot een duurzamere productie van voeding en natuurlijke grondstoffen. Tegelijkertijd lijkt men buiten, maar ook binnen de agrarische sector te vergeten dat de kennis, de kunde en het ondernemerschap in de agrarische sector tot de absolute wereldtop behoren.

*Dit feit en aspect van behorend tot de absolute wereldtop wordt helemaal niet vergeten, maar dat mag geen argument zijn als er sprake is van strijdige belangen, namelijk dat de natuur te gronde wordt gericht en dat we dus eenzijdig gefocust zijn op optimale winst en omzetgroei ten dienste van het bbp. Ons land en de bevolking zijn inmiddels zo verslaafd gemaakt tot economisch belang dat het vanzelfsprekend is geworden dat het bbp moet groeien ten gunste van onze welvaart, maar als de natuur daaronder lijdt, dat is er van welzijn geen sprake meer. Dus houdt op met dat geleuter met die absolute wereldtop, want zou houden we de arme landen ook arm.

Geen underdog

Het is opvallend dat een grote groep agrariërs zichzelf in de media neerzet als underdog. Dat is niet terecht: de sector speelt een toonaangevende rol op wereldschaal. Daar komt nog bij dat er veel kapitaal aanwezig is in de sector. Eén op de vijf miljonairs is agrariër volgens het CBS. Het geld is echter niet vrij beschikbaar, maar zit vooral in grond.

*De grote groep agrariërs zetten zichzelf in de media alleen maar uit  pr-overwegingen als de underdog en dus slachtoffer de van de stadsmensen, om zo hun gelijk te kunnen halen. Maar dat is onmogelijk geworden door wederom een slecht argument: de buitenwereld wil niet luisteren naar het veronderstelde gelijk van de boeren en naar het wispelturige en onvoorspelbare gedrag van de overheid. Maar dat is dus helemaal niet het geval, want het is het boerenbelang tegenover het algemene belang en daar hebben de boeren – te beoordelen op hun standaard argumenten – nooit van gehoord, want alle plannen vanuit hun eigen belangenorganisaties verdwijnen altijd in de bureaucratische laden.

*De buitenwacht is ‘dus’ niet bereid te luisteren! Zo klinkt dat dan. Onzin. Althans, daarvoor bestaat geen bewijs omdat we dat als burgers van het land eenvoudig niet weten. Om dus dit dilemma op te lossen, hierbij een aanzet dat zowel naar de boeren als naar overheden en zelfs de Tweede Kamer gericht is, want daar wordt ook alleen maar ambtelijk gereageerd vanuit partijbelangen. Zo schieten we er niets mee op. Daarom het volgende voorstel:

*’We’ – als alle burgers van dit land waaronder natuurlijk ook de boeren – gaan nu alle voorstellen en plannen-in-voorbereiding openbaren op de sociale media als de kranten en tv-programma’s maar steeds eenzijdig hun argumenten blijven herhalen. Wordt alles op de mainstream én sociale media bekend gemaakt, dan kan daarop iedereen die daar behoefte aan heeft op reageren. Want vooral in praat- en talkshows is er geen voldoende tijd om op alles in te gaan. Waar ik als burger behoefte aan heb is dat ik alle genoemde argumenten zelf ook kan controleren op het onderscheid tussen fictie en feit. Als we als burgers totale openheid eisen én krijgen van de betrokken onderhandelaars dan zal er een veel breder debat mogelijk worden dan alleen op basis van belangenorganisaties en overheden, want dan dienen ook wetenschappers en denktanks zich in dat debat te mengen. Uiteindelijk is het dan de bedoeling dat de voorzitter Remkes van dat stikstofdebat alle argumenten die opgesomd zijn aan de Tweede Kamer aanbiedt met het verzoek om al die informatie door te sturen naar álle ‘stikstof’- en dus landbouw-, milieu- en klimaatfaculteiten aan de Nederlandse universiteiten. Die worden zo gedwongen zich stuk voor stuk uit te spreken over alle benoemde en gebezigde argumenten.

Dan pas ontstaat er een duidelijk en helder overzicht over alle twistpunten en dan kan het Nederlandse bevolking zich daarover via een ‘afwegingsreferendum’ een oordeel vellen. Een afwegingsreferendum omdat een echt referendum wettelijk niet mogelijk is en de besluitvormingsmacht uiteindelijk bij de politiek ligt en dus instemming is vereist van de Tweede en Eerste Kamer. Alleen zo kan dit stikstofprobleem worden opgelost. Alle feiten en dus zonder fictie moeten op tafel liggen, voor iedereen zichtbaar. Dan zijn er geen woededemonstraties en omgekeerde vlaggen meer nodig.

‘De sector kijkt voor een oplossing voor het stikstofprobleem vooral naar de overheid. Ik denk dat dat niet hoeft. We komen verder als de sector denkt en handelt vanuit eigen kracht, samen en vanuit ‘wél’-begrepen eigenbelang.

*Neen, want ‘vanuit eigen kracht en welbegrepen eigenbelang’ is niet mogelijk want dan is er geen sprake van ‘algemeen belang’. Punt.

Veel agrarische ondernemers komen voor de keuze te staan te verduurzamen, verder te innoveren of te stoppen. Hun belang is duidelijk. Boeren willen blijven boeren en verlies van (grond)waarde voorkomen. Er is ook een groot maatschappelijk belang: denk aan wereldwijde voedselvoorziening, verduurzaming en innovatie, de sociale structuur op het platteland en landschapsbeheer. Sommigen stellen ‘de vervuiler betaalt’. Toepassing van dit principe leidt echter tot onaanvaardbare aantasting van de sector.

*Ook deze passage is overbodig aangezien boeren evenals andere ondernemers in het land, allemaal soortgelijke afwegingen moeten maken. Maar één ding is duidelijk – wat mijzelf als onafhankelijk en partijloos burger betreft – namelijk dat de overheid op een totaal andere manier moet gaan functioneren want zoals de overheid zelf is georganiseerd is 19e -eeuws, en dat kan echt niet meer. Daar ligt het grote probleem. Schaf liever alle politieke partijen af!

Coöperatie per regio

Voor een uitweg is van belang dat de overheid ten minste de huidige marktwaarde betaalt aan de agrariërs die stoppen. Een volgende stap is dat de agrariërs die stoppen en de financiers van deze agrariërs genoegen nemen met 90 procent van deze uitkoopsom. De resterende 10 procent is inleg, in een nieuw op te zetten coöperatie per agrarische regio. De ‘stoppers’ worden met hun inleg lid van deze coöperatie en hebben daarmee een pensioenvoorziening. De financiers zullen bij veel van de stoppers een deel van hun vordering moeten afschrijven. Het alternatief is veel minder aantrekkelijk, namelijk doorbelasting van de milieukosten aan de sector, een structurele daling van de waarde van agrarisch bezit en veel meer afboekingen op verstrekte financieringen.

*Wat in deze passage gemist wordt is een overkoepelende visie hoe de landbouw- en veeteeltsector van de toekomst eruit ziet. Daarover moet eerst overeenstemming bestaan voordat de alle overige vragen kunnen worden beantwoord. De resterende onderstaande passages zijn dus op dit moment op dezelfde manier overbodig. Eerst de grote visie over de agro-industrie, de natuur en klimaat, zodat rekening wordt gehouden met alle terzake doende deelaspecten en dus ook welvaart én bbp (vooral de structuur van dat bbp in de toekomstige ‘wereld’samenleving!), en de rest volgt daaruit en dat gebeurt niet bij toverslag maar met alleen diepgaande analyses. Daar moeten dus alle onderhandelaars mee rekening houden.

(….)

[Wibo van Hekken adviseur en toezichthouder]

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1625/articles/1634161/16/2

Advertisement