Tags

Stelling: Het winningsplan op de Waddenzee en in onderstaande locatie Schiermonnikoog, roept weer strijdigheid op met het beschermde naturagebied en dient aldus geen doorgang te vinden omdat anders weer de vertrouwensband tussen bestuur en burger wederom geschaad wordt en dan blijft er van dat goede voornemen nieuws meer over. Bovendien wordt door het boorbedrijf One-Dyas, dat beweert  dat ons land snakt naar ‘eigen’ gas, gebruik gemaakt van deze drogreden, exact ook dezelfde als Shell: automobilisten vragen naar olie en gas omdat de consument erom vraagt. De consument vraagt er helemaal niet naar omdat er geen betaalbare andere energiemogelijkheden bestaan. De overheid maakt hier dus weer dezelfde blunder als met de warmtepompen die nu (gisteravond op NPO1: Radar) gasslurpers blijken te zijn. Daar hadden de aanschaffers ervan geen rekening mee gehouden want vóór de Oekraïne-oorlog.

Omstreden gasboring boven Schiermonnikoog gaat door (Frank Straver, Vandaag/Trouw, 28-9-22)

Gasvraag • Boorbedrijf One-Dyas gaat aardgas oppompen in het Waddengebied. Dat besluit stuit op veel weerstand, maar volgens het energiebedrijf snakt Nederland naar ‘eigen’ gas.

Ondanks fel verzet van bewoners van het Waddengebied en milieuorganisaties kiest het energiebedrijf One-Dyas er definitief voor om een groot gasveld in de Noordzee boven Schiermonnikoog aan te boren. Het bedrijf investeert 500 miljoen euro in een boorplatform, dat vanaf 2024 jaarlijks zeker twee miljard kuub aardgas uit de zeebodem moet gaan halen. Dat is ongeveer 5 procent van de totale Nederlandse vraag naar gas. De winbare voorraad in het veld wordt geschat op maximaal 13 miljard kuub.

‘N05-A’ heet het project, enigszins cryptisch. Maar op de Wadden weten ze bij die naam meteen dat het gaat over de omstreden boring, 20 kilometer boven Schiermonnikoog. Boorbedrijf One-Dyas treft al enkele jaren voorbereidingen voor de boringen. Het besluit om daar definitief mee te beginnen leidt volgens het bedrijf tot de ‘grootste Nederlandse investering in een aardgasontwikkeling van de afgelopen vijftien jaar’. One-Dyas gaat het gas verkopen aan Nederlandse en Duitse energiebedrijven, die het leveren aan consumenten en bedrijven.

Weerstand tegen het project is er onverminderd. Nieuwe gasboringen staan haaks op het Parijse Klimaatplan, stellen milieuorganisaties. Diverse (natuur)organisaties zijn naar de rechter gestapt. Zij vechten de goedkeuring aan die het Rijk afgelopen zomer aan de boring gaf. Dit zou kunnen resulteren in jarenlange juridische procedures. “Wij zetten het traject van het project volledig voort”, reageert woordvoerder Corine Toussaint van One-Dyas. Volgens het bedrijf snakt Nederland naar aardgas uit eigen land. Zeker nu Nederland geen gas meer importeert uit Rusland en het kabinet niet voornemens is om de kraan van het Groningse Slochterenveld weer open te draaien.

“Nederland houdt voorlopig een grote gasvraag en gas uit het Wad is het schoonste alternatief”, stelt Toussaint. Zij wijst erop dat het vloeibaar gas (lng) dat Nederland nu uit de Verenigde Staten importeert is gewonnen door middel van ‘fracking’, het kraken van de diepe bodem met chemicaliën. Vervolgens wordt dat gas in vervuilende schepen naar Europa vervoerd. One-Dyas promoot zijn boorplan door te spreken van ‘veilig en verantwoord aardgas van eigen bodem’. Daar is lang niet iedereen van overtuigd. De Waddenvereniging uit zorgen over bodemdaling in het Waddengebied. Ook zou de bouw van de boorinstallaties leiden tot verstoring van de onderwaternatuur.

One-Dyas probeert aan de zorgen tegemoet te komen met diverse aanpassingen in het boorplan, zegt Toussaint. Naar aanleiding van kritische zienswijzen komt het boorplatform 800 meter verderop te staan dan eerder gepland. Dat is net naast de ‘Borkumse stenen’, een kwetsbaar natuurgebied in zee. Verder wordt het boorplatform (dat gaat draaien op windenergie) iets kleiner, zodat het minder zichtbaar zal zijn. Het boorgruis, ofwel bodemresten, wordt niet in zee geloosd, maar afgevoerd, belooft One-Dyas.

Ook werelderfgoedorganisatie Unesco uitte eerder kritiek op de boorplannen in het Wad. Hierdoor zou Nederland de werelderfgoedstatus van het unieke gebied op het spel zetten. Het kabinet schreef in het regeerakkoord dat nieuwe aanvragen voor gasboringen in de Waddenzee geen goedkeuring krijgen. Lopende aanvragen, zoals die van One-Dyas boven Schier, mogen wel worden uitgevoerd.

Door de energiecrisis groeit de interesse in het Waddengas, nadat het ‘kleine veldenbeleid’ jarenlang op een laag pitje heeft gestaan.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1674/articles/1669082/3/3

Tweede Kamer neemt motie aan tegen gasboringen Schiermonnikoog @trouw #archief

27-06-2016

De Tweede Kamer heeft op 21 juni de motie tegen proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog aangenomen.

Aanleiding voor de motie vormde het besluit van de minister van Economische Zaken Kamp om het bedrijf ENGIE vergunning te verlenen om ten noorden van Schiermonnikoog proefboringen te gaan doen. De boringen zijn gepland in een beschermd gebied dat onderdeel is van het Natura 2000 – netwerk.

In de motie wordt verder aangegeven dat de Tweede Kamer nog met de minister van Economische Zaken in discussie is over het aanscherpen van de regels omtrent mijnbouw, onder andere met het oog op een betere verankering van de bescherming van natuur en milieu.

De Tweede Kamer spreekt zich om bovenstaande redenen uit tegen de voorgenomen proefboringen nu niet aannemelijk is gemaakt dat deze binnen de nieuwe kaders van milieu en natuurbescherming passen, zoals eerder door de Tweede Kamer bij de behandeling van de Mijnbouwwet was vastgesteld.

Momenteel vindt de herziening van de Mijnbouwwet plaats. Het wetsvoorstel dat momenteel ter consultatie voorligt, strekt er toe de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar aanleiding van de aardbevingen in Groningen wettelijke te borgen. Het veiligheidsbelang wordt daartoe meer expliciet in de Mijnbouwwet opgenomen. De herziening zal het mogelijk maken om vaker een vergunning voor het boren van gas te weigeren. 

Bronnen:

Kamerstukken II 2016/16, 32 849, nr. 76 (motie lid Jan Vos c.s.) KST 32849, 76

Internetconsultatie wijziging Mijnbouwwet: https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_mijnbouwwet  

~

https://www.sdu.nl/content/tweede-kamer-neemt-motie-aan-tegen-gasboringen-schiermonnikoog

Advertisement