Tags

Wonderlijk genoeg ben ik nergens in de media een inhoudelijke bespreking tegengekomen, en daarom geef ik aan dat ik 80% van de tekst uitmuntend vind. Alleen in de laatste 2 pagina’s (van de 12 in totaal) ik enige vraagtekens geplaatst.

Ik zal in komende delen precies van alinea tot alinea aangeven welke passages zo generalistisch, maar ook volledig acceptabel voor alle fracties in de Tweede Kamer zijn, zodat ze zonder enige moeite in het nieuwe regeerakkoord kunnen worden geplaatst. Kortom, een schitterend product van de VVD- en D66 secondanten en fracties die dit document hebben samengesteld.

Ik hoorde kortgeleden op de radio1 dat iemand beweerde dat stikstofkwestie niet in de tekst was opgenomen. Dat is onjuist: op blz. 8 staat het genoemd:

‘Er zijn circa 1 miljoen nieuwe woningen nodig in de jaren twintig. Daarbij geven we prioriteit aan starterswoningen, ouderenwoningen, middenhuur en middenkoop om zo de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Niet alleen door de woningbouwopgave, maar ook door klimaatadaptatie, de energietransitie en de aanpak van de stikstofcrisis staat ons land voor grote vraagstukken. (…)’

De ‘graad van idealisme’, over de hele tekst genomen, is uitzonderlijk hoog en dat maakt dat ik de indruk heb dat het D66-aandeel in de tekst erg hoog is geweest, maar het kan ook zijn dat de VVD-fractie veel progressiever is dan men algemeen denkt. Als dit ook de werkelijkheid is, dan hebben de politieke verslaggevers veel over het hoofd bezien of zitten slapen. Als voorbeeld de volgende passage:

‘Op korte termijn kan het ombouwen van kantoren en het plaatsen van tijdelijke woningen en nieuwe woonvormen verlichting geven. Met forse investeringen voor de uitbreiding en verbetering van infrastructuur voor OV, fiets en auto maken we de bouw in elk geval 14 grootschalige woningbouwgebieden mogelijk en zorgen we voor snellere verbindingen door het hele land.

Daarnaast maken we een inhaalslag om achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen, waterwegen en spoor weg te werken en infrastructuur ook in de toekomst goed te kunnen blijven onderhouden. We pakken knelpunten aan en houden mobiliteit betaalbaar.

Met maatregelen wordt voorkomen dat woningen in wijken worden opgekocht om tegen hoge prijzen te worden verhuurd. We houden de woonlasten voor starters en middengroepen betaalbaar en ondersteunen financieel bij verduurzaming. Scheefwoners betalen een hogere huur tot maximaal de marktconforme huur. Woningcorporaties worden in staat gesteld om extra te investeren in woningbouw en verduurzaming.

Goede gezondheid

De afgelopen anderhalf jaar heeft het coronavirus de zorg beheerst. Nederland is trots op alle professionals in de zorg. Hun veerkracht heeft Nederland door de coronacrisis gesleept. Zij verdienen meer zeggenschap en ruimte in hun werk, zonder bureaucratie en regels. Opleiding en (bij)scholing wordt een topprioriteit. Gerichte extra salarisverhogingen worden mogelijk. Meer uren werken wordt aantrekkelijker. De lessen uit de coronacrisis, zoals het belang van samenwerking (die ook financieel mogelijk is), ontschotting, nieuwe (digitale) werkvormen worden gebruikt als basis om de zorg klaar te maken voor de toekomst. Nederland wordt minder afhankelijk van andere landen als het gaat om medische hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en geneesmiddelen, door meer nationale en Europese samenwerking en fabricage. Ook komt er een zorgreserve, met een flexibele schil van IC bedden, medewerkers en zorgreservisten.

De zorg is geen markt en geen bureaucratie. Het vraagt om samenwerking, aandacht voor de patiënt en ruimte voor iedereen die in de zorg werkt. Samenwerking in de zorg, tussen alle betrokken partijen is onmisbaar gebleken, en zal in de toekomst voortgezet moeten worden, om de beste zorg beschikbaar te houden. In het ziekenhuis of bij de huisarts, het verpleeghuis, de jeugdzorg, de wijkverpleging en de GGZ. Dichtbij waar het kan en verder als dat beter is voor mensen.’

*Kortom, mijn conclusie is dat op basis van dit document op hoofdlijnen direct een regeerakkoord kan worden gesloten. Wat het getreuzel van de deelnemers tijdens de informatiefasen betreft, is vanuit deze tekst onbegrijpelijk. Mijn woede wordt ook opgeroepen dat er niet meer uit handen van Hamers is gekomen, behalve dat er door de betrokken politici pure sabotage gepleegd is. En daar bestaat naar mijn bescheiden mening maar één antwoord op: Remkes kan niet anders dan slagen, want de ideale tekst voor het regeerakkoord is al geschreven. Punt twee is dat bij komende (in)formaties in de toekomst wordt alles vastgelegd op ‘de band’ of in moderne vorm de podcast, zodat het voor iedere burger in het land te volgen en te beluisteren valt. Onder die ‘druk’ is er geen ruimte meer voor geleuter.

Ik wens dus Johan Remkes en de fractieleiders veel succes toe!

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Bijlage+1+Document+op+hoofdlijnen%20(1).pdf

Advertisement