Tags

Stelling: Een ter eenvoudig betoog met ongeldige argumenten toont aan hoe zwak, want dogmatisch Lodewijk Asscher als PvdA-leider redeneert. 1. Dat er “meer aandacht moet komen voor gelijke kansen voor alle kinderen’ is allang een gepasseerd, d.w.z. mislukt station. Er moeten nu eisen worden gesteld die dwingen tot aanpassing – en dus geen verwijdering uit de Grondwet – omdat er geen andere mogelijkheid bestaat. Mét art.23 kan de rechter optreden, zonder niet vanwege de opgebouwde jurisprudentie. En dat nog los van de pluriforme Nederlandse samenleving met z’n talloze denominaties; om maar te zwijgen over islamitische spanningshaarden tussen gemiddelde moslims en de sharia-propagandisten, salafisten en jihadisten, die moordend door Europa trekken..  

Interview | Lodewijk Asscher

Judith Harmsen, Trouw, 13 november 2020

In Grondwetsartikel 23 moet meer aandacht komen voor gelijke kansen voor alle kinderen, vindt de PvdA. Die komt vandaag met een voorstel om de onderwijsvrijheid voor scholen aan banden te leggen. De ophef van deze week over het recht van scholen om ouders te vragen homoseksualiteit af te wijzen, onderstreept het belang van daarvan, vindt fractievoorzitter Lodewijk Asscher.

Hij vond het pijnlijk, zegt PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher. Niet meer van deze tijd. De minister van onderwijs, Arie Slob, liet volgens hem maandag een kans liggen. Tijdens het Kamerdebat over burgerschapsonderwijs[i] kwam Slob niet op voor de rechten van kinderen op reformatorische scholen die worstelen met hun seksuele identiteit. In plaats daarvan benadrukte de minister dat scholen vanwege de vrijheid van onderwijs nou eenmaal het grondwettelijke recht hebben ouders te vragen homoseksualiteit af te keuren.

*Hier spreekt de minister zich met een strijdige formulering en opdracht tegen art.1 Gw.

Voor Asscher onderstreepten de uitspraken van Slob wat hij al veel langer vindt: dat “heilige artikel 23”, waarin de onderwijsvrijheid is vastgelegd, moet op de schop. De afgelopen jaren werkte de PvdA aan een modernisering van het wetsartikel. Discriminatie onder het mom van onderwijsvrijheid mag niet langer mogelijk zijn, vindt de partij. En de overheid moet nadrukkelijk de opdracht krijgen via het onderwijs te werken aan gelijke kansen voor ieder kind. Vandaag stuurt Asscher zijn voorstel naar de Tweede Kamer.

*Onderwijsvrijheid is het verkeerde thema in deze dagen na de onthoofding in Parijs. Het gaat om oude dogmatiek dat vrouwen anders zijn dan mannen en dat alleen het klassieke huwelijk tussen man en vrouw geldig is als eis tot een huwelijksvoltrekking. Maar wat Slob helemaal vergat en dus niet was voorbereid door zijn ambtelijke staf is de vraag wat de genoemde onthoofding voor de EU als geheel betekent, maar voor ons land in het bijzonder, vanwege het unieke – zo las ik in een krant – constructie van art.23, want wij zijn de enige lidstaat die deze formulering hanteren. Maar historisch is dit ontstaan volkomen begrijpelijk vanwege de godsdienstvrijheid die al in 1579 in het Verdrag van de Unie van Utrecht werd vastgelegd. Daar kunnen we dus niet omheen.

*Inhoudelijk moet dit artikel op de schop worden genomen maar dan heel anders dan Asscher zich dat voorstelt te doen. Andere grondwetsartikelen zoals art.1 en 6 dienen daarbij het kompas te zijn en ook de beantwoording te geven hoe we met het islamitisch onderwijs kunnen en moeten omgaan. Feit is immers dat de islam niet verboden mag worden omdat de gemiddelde moslim(a) in ons land volkomen evenwaardig zijn aan de andere burgers met een religieuze beleving en achtergrond. De islam kan simpelweg niet verboden worden want dat is ook nergens voor nodig. Wat natuurlijk onderzocht moet worden is waar de islam strijdig is met onze Grondwet en gewone wet- en regelgeving.

*Het verdient dus aanbeveling om alle moslims nu, achteraf, een cursus Nederlands staatsrecht aan te bieden, met een dwingende voorwaarde erbij: ze dienen een toegespitst examen ‘staatsinrichting’ af te leggen met de verplichting daarbij om de basisrechten binnen de Grondwet overtuigend uit te leggen, zodat ze gedwongen worden zich de artikelen uit hoofdstuk 1 Gw in eigen woorden uit te leggen en ook te verdedigen als hun nieuwe levenskompas. Wordt het examen niet succesvol afgesloten, dan volgt een eenmalige herkansing en lukt dat niet, dan wordt hen het Nederlandse paspoort afgenomen.    

‘Dat de wijzigingen noodzakelijk zijn, merkte de partijleider al toen hij nog onderwijswethouder was in Amsterdam. Asscher: “In de loop der jaren ben ik gestuit op schoolbestuurders die legitieme vragen over de kwaliteit van het onderwijs, over hoe kinderen worden opgevoed in een moderne westerse samenleving, over normen en waarden, over integratie of de gelijkheid van mannen en vrouwen uit de weg gingen, door zich te verschuilen achter artikel 23.”

*Die vraag was in die tijd nogal voorbarig en dus een overval omdat er zelfs binnen de Tweede Kamer nog nooit een debat over (islamitisch) onderwijs is gevoerd en zeker niet over mogelijke consequenties daarvan omdat die nog niet te overzien waren.

De PvdA was deze week medeondertekenaar van een motie die het kabinet oproept een acceptatieplicht in te voeren. Uit het voorstel blijkt dat jullie ook het recht van scholen om op levensbeschouwelijke gronden leerlingen te weigeren uit de Grondwet  willen schrappen. Waarom?

“Dat recht is typisch een weerhaakje in het huidige onderwijssysteem. Je ziet dat het gros van de scholen er goed mee omgaat, maar een deel van de scholen misbruikt dat recht om te segregeren. Het incident van deze week is daar een uitvloeisel van. Zo’n reformatorische school heeft nu het recht om leerlingen te weigeren als ouders niet door de ideologische hoepel springen.

“Kansenongelijkheid is een groot maatschappelijk probleem dat door corona onder een vergrootglas is gekomen. Scholen kunnen nu hun onderwijsvrijheid gebruiken om kansarme kinderen buiten de deur te houden. In onze samenleving, waar onderwijs zo verschrikkelijk belangrijk is, heeft dat grote gevolgen voor je kansen op een succesvolle baan, op levensgeluk, en op gezondheid. Toch is het tot nu toe nog niet gelukt om een acceptatieplicht in te voeren, omdat scholen zich met recht kunnen beroepen op artikel 23.”

*De kansenongelijkheid is een schoolvoorbeeld van de nog steeds heersende socialistische dogmatiek binnen PvdA die dat altijd als kernprobleem benoemt, maar waar nota bene Asscher zelf in zijn tijd als wethouder niets aan heeft kunnen veranderen. Nu is het een bijzaak, die getuigt van een warrig en richtingloos interview.

Sommige wetenschappers en politieke partijen vinden dat religieus of levensbeschouwelijk onderwijs überhaupt niet met publiek geld gefinancierd zou moeten worden. Zo ver wil de PvdA niet gaan, blijkt uit het wetsvoorstel. Waarom toch vasthouden aan de gelijke bekostiging van bijzonder onderwijs?

“Er zijn mensen die zeggen: je zou het Franse systeem moeten hebben. Openbaar onderwijs en anders niks. Ik ben bang dat je daar uiteindelijk op uitkomt als je als samenleving zo verstokt zou blijven vasthouden aan de huidige grondwettelijke bescherming van scholen.

*Ook weer een onzinnig antwoord: Frankrijk kent feitelijk geen eenheidskerk maar praktisch gesproken wel omdat er een dominante kerk bestaat: RK. Dat is dus een totaal andere statistiek dan in ons land aan de orde is met de religieuze pluriformiteit. En daarom is Frankrijk met Laïcité niet geschikt voor ons land. In plaats daarvan zouden alle EU-lidstaten zich per direct moeten op de vraag wat iedere regering zou doen als er een jihadistische terreuractie in hun landen plaatsvinden.

“Ik zie ons voorstel als een verzoeningspoging. Wij zeggen niet: we zijn tegen bijzonder onderwijs. Velen van ons hebben bijzonder onderwijs genoten. Maar om ervoor te kunnen zorgen dat bijzonder onderwijs, al dan niet religieus geïnspireerd, kan blijven bestaan, moet je wel zeggen: we gaan geen scholen meer publiek financieren die zich direct of indirect tegen de rechtstaat keren, of tegen de gelijke behandeling die in ons land zo belangrijk is.”

*Ook hier een afwijkend antwoord, omdat het niet gaat om scholen publiek te blijven financieren, want daaraan ontkomt men administratief en grondwettelijk niet in technische zin, want onhaalbaar. Waarom gaat Asscher niet veder in op het bijzonder onderwijs, hoe dat gereorganiseerd kan worden?

Om de Grondwet te veranderen, moet er een ruime meerderheid zijn in het parlement. Heeft Slob jullie met zijn uitspraken aan steun geholpen?

“Het zal zeker zijn bedoeling niet zijn geweest, maar hij heeft perfect gedemonstreerd hoe keihard het nodig is dat dit artikel wordt gemoderniseerd. In een poging het te verdedigen heeft hij voor heel Nederland laten zien dat het echt niet meer kan.”

*Geconstateerd kan worden dat Asscher geen enkel bruikbaar voorstel heeft aangeleverd voor dit interview. Het PvdA-huis is een lege huls gebleven, zoals ook tijdens de verkiezingen van 2017 is gebleken te zijn.  

https://www.trouw.nl/onderwijs/als-het-aan-asscher-ligt-gaat-dat-heilige-artikel-23-op-de-schop-homoseksualiteit-afwijzen-is-niet-meer-van-deze-tijd~b18a4de1/


[i] https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/24273