Tags

Art.9 (EVRM): Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

‘Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.

De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die bij wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Samengevat staat hier duidelijk verwoord dat godsdienstvrijheid geen absoluut karakter heeft aangezien begrenzingen bestaan door de wet vastgesteld: veiligheidsbelangen, bescherming van de openbare orde, (vanzelfsprekend gezondheid), en goed zeden en dat moet in dit verband worden begrepen en verstaan als de algemeen erkende waarden en normen in ons land, die bepaald worden door de historische traditie van het christelijke, humanitaire, joodse en agnostische geloofs- en levensovertuigingen. Daaraan past de islam zich aan en dan mag geen onmogelijkheid worden genoemd aangezien in chronologische volgorde van deze (monotheïstische) wereldgodsdiensten van het jodendom, christendom en de islam vanuit de dezelfde oerbron van stamvader Abraham zijn ontstaan. Alle verschillen die historisch zijn ontstaan stammen vanuit culturele oorzaken. Daarom wordt tot heden, en Kuzu is daarvan een uitgesproken voorbeeld, geen onderscheid gemaakt naar religieuze leerstellingen (bij alle genoemde wereldgodsdiensten verschillend) en culturele tradities.

Ongetwijfeld bestaat er overeenkomsten tussen de bestaande verschillen in christelijke denominaties zoals vrijzinnig, hervormd en reformatorisch of vrijgemaakt gereformeerd enerzijds en islamitische verschillen tussen soennieten en sjiieten, maar ook tussen traditionele moslims en soefisme, om van de Bahai maar te zwijgen, die alle godsdiensten als gelijkwaardig beschouwt en erkent [https://www.bahai.nl/]. Kortom, geen argumenten om de godsdienststrijd tussen verschillende takken van religies voort te zetten. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden’ [inwerkingtredingdatum 31-08-1954] verplicht ieder EU-lid tot verdraagzaamheid en tolerantie. Alle lidstaten die aan deze oproep geen gemotiveerd gehoor geven zijn dus strafbaar.

En tot slot artikel 6 van onze grondwet:

Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen vrij te belijden, behoudens ieders eigen verantwoordelijkheid volgens de wet.

De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Deze tekst is veel beperkter en minder gedetailleerd dan de bepalingen van EVRM, maar dat is geen probleem omdat EU-regelgeving boven de grondwet staat. Onze tekst hoeft daarom niet te worden aangevuld omdat EVRM daartoe al dient als zaken voor de rechter worden gebracht. Het EVRM stelt dus duidelijke voorwaarden voor godsdienstvrijheid, die onze grondwet niet stelt, en dat moet ook de oorzaak zijn dat Kuzu op het verkeerde been werd gebracht, maar dat geldt niet als excuus voor hem, want hem kan het verwijt worden gemaakt dat hij de Europese wet- en regelgeving niet kent of in ieder geval niet blijkt te beheersen.