Tags

Landbouw, (door Cees Roem, Opinie/fd, 15-1-20)

Laat perspectief zien in de discussie rond stikstof

Cees Roem is voorzitter Nationaal Park Zuid-Kennemerland

De heftige discussie rond de stikstofdepositie wordt vanuit veel gezichtspunten gevoerd. Vanuit de juridische, ecologische, economische en sociaal-maatschappelijke invalshoek verkondigt ieder zijn eigen waarheid. Maar steeds harder proberen de ander van het eigen gelijk te overtuigen, brengt geen oplossing. Wat wel uitkomst biedt, is het tonen van nieuwe mogelijkheden en het in praktijk toepassen van innovaties.

Een mooi historisch voorbeeld is Buitenplaats Elswout in Bloemendaal, een recent gerestaureerde modelboerderij en melkveehouderij in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Deze boerderij werd in 1884 gerealiseerd vanuit de wens om de gebrekkige hygiënische omstandigheden bij de melkwinning te verbeteren. (…) Een voor die tijd lonkend perspectief en voorbeeld voor de agrariërs en herenboeren die het zich konden permitteren om te investeren in vooruitgang en kwaliteit door innovatie van hun bedrijfsvoering.

‘Laat innovatiekracht op grote schaal worden ingezet om agrarisch Nederland én onze natuurgebieden een aantrekkelijk vooruitzicht te bieden.’

Ook vandaag loopt Nederland nog steeds voorop in landbouwinnovatie en duurzame veeteelt. Onderzoeksvraagstukken op dit terrein vinden hun weg in samenwerkingen tussen onderwijs, overheid, bedrijfsleven en burgers. Landbouwhogescholen als Aeres en Van Hall Larenstein, en een topinstituut als Wageningen University hebben ongekende innovatiekracht. Laat die kracht nadrukkelijker en op grote schaal worden ingezet om agrarisch Nederland én onze natuurgebieden een aantrekkelijk vooruitzicht te bieden.

Dat betekent geen handel in stikstofrechten of snelheidsbeperkende maatregelen; dat is een probleem maskeren of vooruitschuiven. Bied in plaats hiervan interessante financieringsconstructies (waaraan ook consumenten kunnen deelnemen), realiseer samenwerkingen die innovaties versnellen en die risico’s afdekken (zoals een coöperatie) en zorg dat vernieuwende proefprojecten voldoende massa en afzetgebied krijgen om hun marktpotentie waar te maken.

De crux zit hem in een lonkend perspectief van de modelboerderij eenentwintigste eeuw: energieneutraal en in symbiose met natuur, mens en dier.

Ooi verwoord en het wordt ook direct zichtbaar waarin de samenleving zwaar is tekortgeschoten: symbiose met natuur, mens en dier. Dat leek nergens op. Weg met het economisme!

https://fd.nl/opinie/1330879/laat-perspectief-zien-in-de-discussie-rond-stikstof