Tags

Syrië (Commentaar Bert Lanting, Opinie/de Volkskrant, 12-10-19)

‘De Turkse invasie in Syrië voorspelt weinig goeds. Met dank aan Trump’

Het gaat kortom – vanwege Trump – om twee leidende autocratieën ter wereld, namelijk de nieuwe Trump-dynastie gehuld in een democratische mantel enerzijds en het China van Xi Jinping als de nieuwe maar tevens oude Chinese wereld van de dynastieën, die nu een modern jasje heeft gekregen. Dit is de centrale, want leidende dualiteit van deze wereld omdat zij de wereld in het komende decennium gaan bepalen. De EU en Rusland spelen immers geen rol meer.

De Unie vanwege de inherente zwakheden van de lidstaten die vooralsnog niet tot een inherente innerlijke eenheid weten te komen wegens de fundamentele zwakte van de Europese Raad (met alle tegenstellingen tussen de regeringsleiders onderling) en de Europese Commissie, die de interne troebelen (tussen Zuid en Noord, alsmede spanningen tussen Oost en West) niet heeft weten te bedwingen.

Zo bezien begint de nieuwe Commissie-Von der Leyen bijna aan een onmogelijke taak, die alleen maar tot een succes kan komen als Ursula een eigen stempel op het beleid van haar commissie weet te drukken, omdat het inmiddels ook duidelijk is geworden dat de Raad niets meer voorstelt, behalve de grote lijnen uitzetten, wat alleen mogelijk is vanwege de noodzakelijke reislust van alle vliegreizen die de regeringsleiders wereldwijd moeten maken.

Deze ontwikkelingen verklaren ook de Turkse inval in Syrië omdat Trump in zijn autocratische wijsheid aan Turkije de vrije hand heeft gegeven bij gebrek aan tegenwicht vanuit de EU, dat geen buitenlands beleid kent en geen georganiseerde interventiemacht, die een rol had kunnen spelen in Noord-Syrië om daar een permanente militaire bufferzone te kunnen installeren en bemensen bij gebrek aan politieke besluitvorming binnen de VN om een internationale troepenmacht naar Syrië te sturen, zodat ook Rusland daar geen rol kan spelen.

De taak van de nieuwe EU-Commissie is als gevolg van deze ontwikkelingen te omschrijven als het opzetten van een samenhangend buitenlands en veiligheidsbeleid, dat onder de vertrekkende commissie niet gelukt is. Niet alleen ‘zomaar’ mislukt, maar die ‘niet-toevallige’ vanwege de Visegrad-tegenwerking maakt ook dat de Unie bijna geen digitale grootmacht kan worden om China en VS – in die volgorde vanwege de Chinese hegemonie van verzameling van ‘alle beschikbare data’; de VS werken alleen met commerciële data die gekenmerkt wordt door een inherente eenzijdigheid – te weerstaan.

Die ontwikkeling van de hoofdrol van de EU om een ‘veilige’ digitale wereld te ontwikkelen waarin het draait om ‘dienstbaarheid van algoritmen aan het menselijke welzijn’, in plaats van het gebruik van algoritme aan controle van de eigen burgers via gezichtsherkenning zoals in China aan de orde is om hun wereldomspannende dynastie te organiseren. Dit beginsel of principe werd door de nieuwe commissaris Vestager tot uitdrukking gebracht in haar hoorzitting in het EP. Maar daartoe dient wel eerst de hele EU-meerjarenbegroting gereorganiseerd te worden, omdat die landbouwsubsidies niet logisch en dus ongerechtvaardigd zijn dankzij de supersterke landbouwlobby.

Deze herschikkingen binnen de EU zijn noodzakelijk, omdat anders de beloften van Von der Leyen niet uitvoerbaar zijn, met als consequentie dat wij over twee generaties zuchten onder de wereldheerschappij van China onder Xi en wel via de algoritmische controle vanuit Beijing.

Conclusie is driedelig:

  1. Er bestaat een verband tussen de ontwikkelingen in Syrië en China, aangezien de autocratische leiders de wereldheerschappij op dit moment al hebben overgenomen waarvan Erdogan het bewijs is en hij wordt gesteund door Xi in China.
  2. De opgelopen achterstand van de EU komt vanwege de effectieve sabotage van de Visegradlanden die de westerse democratie om zeep hebben geholpen, waar de Russen van harte aan hebben meegewerkt. Hoezo dat de lidstaat democratieën binnen de EU niet meer functioneren? Ik hoef alleen maar te verwijzen naar de gang van de Commissie naar het Europees HvJ in Straatsburg om de lidstaten Polen en Hongarije tot de orde te roepen. Die landen waren kortom nog helemaal niet klaar om ‘om te schakelen’ naar de democratische rechtsstaat op westerse leest zoals in de Verdragen van de EU zijn gegrondvest. Daarmee is de schijnbaar permanente chaos binnen de EU uitgebroken, die niet op ‘toverslag’ kan worden hersteld. Daarmee is ieder nieuw te organiseren beleidspallet van de EC schier onmogelijk geworden, namelijk als niet eerst de eenheid van beleid wordt hersteld.
  3. Kortom, zowel de democratische beginselen van de pluriforme rechtsstaat áls de eenheid van het te voeren beleid dienen hersteld te worden om de digitale werelden van China en de VS onmogelijk te maken. Er dient op verstandige wijze tegen de populisten gestreden te worden omdat zij anders zullen winnen. Dan zou de EU op een mislukking zijn uitgedraaid en alleen vanwege de lafheid van traditionele regeringsleiders die wij nu kennen. Zonder één enkele uitzondering binnen de Raad en de oude Commissie.

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/769/articles/986343/55/2