Tags

Kringlooplandbouw alleen is niet genoeg (Henk Folmer en Jeltsje van der Meer-Kooistra, Opinie & Debat/de Volkskrant, 16-9-19)

Een drastische omslag van de intensieve landbouw is hoognodig, maar de maatregelen moeten concreter.

‘Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil een drastische omslag van de intensieve landbouw. Volgens haar heeft de jarenlange intensivering geleid tot uitputting van de bodem, sterke afname van de biodiversiteit en hoge uitstoot van broeikasgassen. Om dat een halt toe te roepen stelt zij kringlooplandbouw voor als opstap naar een duurzame landbouw. De kern ervan is dat economische efficiëntie wordt gekoppeld aan ecologische efficiëntie. Dat betekent simpel gezegd dat een bedrijf bij de productie van bijvoorbeeld melk niet alleen de kosten van arbeid, land en kapitaal zo laag mogelijk houdt, maar ook het milieu ontziet.

Volkomen terechte opmerkingen, hoewel ‘voorzichtig’ geformuleerd. Maar zij staat ook voor een mega-operatie die de hele landbouw en veeteelt moet omturnen en dat kan inderdaad beter subtiel en zo genuanceerd mogelijk worden geformuleerd aangezien je anders de hele sector tegen je in het harnas jaagt. En dat schiet niet op. En laten we wel wezen, de agrolobby is in ons land even sterk als alle multinationals bij elkaar en daarmee zijn ze ook een blok aan het been geweest van milieuactivisten. Die zitten nu met de schade, want zoals zij bezig waren betekent dat het failliet van de aarde door uitputting en luchtvergiftiging.

‘Een belangrijk kenmerk van kringlooplandbouw is dat de akkerbouw, veehouderij en tuinbouw elkaars grondstoffen gebruiken en reststromen uit de voedselketen benutten of verwerken tot nieuwe producten. Dit heeft als belangrijk voordeel dat de invoer van grondstoffen over grote afstanden, zoals van sojabonen of tapioca uit Zuid-Amerika of Zuidoost-Azië, wordt beperkt en dat verspilling wordt tegengegaan. Dat is goed voor klimaat, biodiversiteit en natuur.

Dit wordt het nieuwe uitgangspunt want er dient nu wereldwijd te worden samengewerkt, zonder de monopolieposities van multinationals.

(…)

‘Kringlooplandbouw is een veelbelovend concept, maar vergt nog tal van aanvullingen en concrete beleidsmaatregelen, waaronder financiële compensatie en een tijdschema, voordat er sprake kan zijn van een duurzame landbouw.

Concluderend kan worden vastgesteld dat deze sector evenals de energietransitie een Deltaplan nodig heeft of een Marshall Plan 2.0, want een megaoperatie die vergelijkbaar is met de wederopbouw na WO2.

[Henk Folmer en Jeltsje van der Meer-Kooistra zijn hoogleraar ruimtelijke economie en financieel management.]

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/746/articles/970821/18/1