Tags

‘Energiepodium.nl brengt opinie, interviews, nieuws en achtergronden over de energietransitie. De portal is een initiatief van gashandelsbedrijf GasTerra en biedt een podium voor de dialoog over de energietransitie, met het doel de kwaliteit van de discussie te bevorderen. Kernwaarden zijn respect, nuance, feitelijkheid en het zoeken naar perspectief. We moedigen een stevige discussie aan. Daarbij spelen we op de bal, niet op de man.

Dit is een verrassende openingsalinea, die eerder vragen oproept dan helderheid schept, omdat het een platform is van een gashandelsbedrijf. En dus een fossiele handelsbedrijf die zich met de transitie gaat bezighouden en dus ook de noodzaak zal erkennen dat ook de gassector tot de fossiele en te vervangen energieproducten en in een volledige voltooide én succesvolle transitie ook verdwenen zal zijn. Ik ga dus persoonlijk uit van de aanname dat die volledige transitie mogelijk én wenselijk is om alle CO2 uit de lucht te halen en ik heb in mijn eerste blog uitgelegd hoe ik dat voor me zie.

Na deze openingsalinea ben ik dus erg benieuwd naar de rest van deze inleiding ter kennismaking voor de belangstellenden van dit platform of podium. Ik heb het vanzelfsprekend geheel eens uit de genoemde uitgangspunten of kernwaarden voor het zoeken naar perspectief: nuance en feitelijkheid zijn richtlijnen en dienen dat ook volgens mij te zijn. Alleen dan bereik je een uitgewerkt perspectief en visie omtrent de taak en functie van energiebronnen in onze samenleving.

Een slotopmerking van deze eerste alinea’s: ik plaats deze blog (via mijn website) in eerste instantie alleen op Wereldverbeteraars vanwege mijn eigen deelname aan die ‘part-up’, om vanuit die mededeelnemers commentaar te ontvangen over mijn inbreng en argumenten. Vervolgens zal ik na eventuele aanpassingen (mocht ik verkeerde indrukken hebben opgedaan!) deze blogs ook via Twitter te verspreiden en dan betrek ik dus ook @Energiepodium als ontvanger van deze postings voor de verdere gedachtewisseling.

‘Energiepodium.nl is een opinieplatform. De initiatiefnemer juicht het daarom toe dat de inhoud breed wordt verspreid. Het opnemen van een link naar artikelen of columns of delen van de inhoud is toegestaan op voorwaarde van een juiste bronvermelding. Vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.

‘Annie Krist, CEO van GasTerra, over Energiepodium: “Er wordt veel gepraat over energie, maar de kwaliteit van het debat kan op een hoger plan worden gebracht. Ik zou het prettig vinden als er niet alleen maar standpunten worden ingenomen, maar er ook een werkelijke dialoog plaatsvindt. De weg naar een duurzame energievoorziening is lang en complex. Doordat de Nederlandse kennis over energie gemiddeld laag is, wordt dat onvoldoende beseft. Met Energiepodium proberen we daar iets aan te doen.”

Hier, in de laatste alinea, staat een prikkelende opmerking, waarmee ik het overigens niet mee oneens ben: ‘Doordat de Nederlandse kennis over energie gemiddeld laag is, wordt dat [‘duurzame energievoorziening is lang en complex’] onvoldoende beseft’; dat Energiepodium hieraan iets probeert te doen, kan dan ook alleen maar worden toegejuicht. In dit verband ben ik benieuwd naar de aanwezigheid en inbreng van de milieuorganisaties in ons land op dit Energiepodium. Klopt het dat ik die inbreng op de site heb gemist? Bij projectomschrijving mis ik namelijk die organisaties, want ik mis de ngo’s en mijn vraag is of die indruk klopt, tenzij ze meetellen onder ‘politiek’ of ‘markt’?:

Projectomschrijving
‘GasTerra is voorstander van een actief en breed maatschappelijk debat over de energievoorziening van de toekomst. Daarom heeft het gashandelsbedrijf het initiatief genomen voor het online discussieforum Energiepodium.nl, waar prominente deskundigen uit politiek, overheid, markt en wetenschap debatteren over dit thema. Gekoppeld aan Energiepodium zijn er ook regelmatig besloten discussiebijeenkomsten op hoog niveau met topsprekers en jaarlijks het Energiepodium Debat, bedoeld voor een groter publiek van beslissers uit de sector.’

https://www.energiepodium.nl/over-energiepodium