Tags

Stelling: Het klimaatdebat is aan het ontsporen omdat er een fundamentele tweedeling aan het ontstaan is tussen enerzijds de klimaatontkenners (PVV en FvD als ‘kampioenen’ onder de sceptici) enerzijds en de klimaatwetenschappers en specialisten in de aanverwante wetenschapsgebieden anderzijds, die in ‘staat van oorlog’ met elkaar verkeren. Als er geen duidelijkheid en helderheid gaat ontstaan over ‘de’ wetenschappelijke inzichten, zal die loopgravenoorlog zich vanuit deze maatschappelijke segmenten ook vertalen naar de nationale bevolkingen – EU-lidstaten om het ‘bij ons’ te houden omdat het geen zin heeft vergelijkingen met notoire tegenstribbelaars als China en VS te maken – als geheel aangezien het Klimaatverdrag van Parijs in het geding is.

Waar de westerse Verlichting van de 16e en 17e eeuw de doorbraak betekende op rationeel gebied en wetenschapsontwikkeling, betekent dat diezelfde ‘verlichtingsmentaliteit’ nu óók in de vorm van logische en wetenschappelijke ‘feiten’bepaling moet worden opgelost. Als het klopt én waar is dat 97% van de klimaatwetenschappers de transitie van fossiel naar duurzaam noodzakelijk acht, betekent dat ook dat ‘zuiver wetenschappelijk’ geredeneerd geen basis bestaat voor twijfels over die overgrote meerderheid, ware het niet dat wetenschap een fundamentele andere maatschappelijke ‘denken’ betekent dan de politieke wereld waar alleen maar ideologieën en eigen ‘waarheden’ en dus eigen onbewijsbare dogma’s de hoofdrol spelen.

En ook zijn we ons bewust dat ‘zuiver’ wetenschappelijk redeneren alleen in theorie bestaat aangezien er op alle specifieke wetenschapsterreinen verschillen van inzicht en interpretaties bestaan omdat dat nu eenmaal inherent is aan de wetenschap (en nieuwe paradigmata) en ook inherent aan de betrekkelijkheid van ons denken dat geen ‘absolute’ waarheden kent, want dat is ons simpelweg niet gegeven in deze fase van ontwikkeling.

Grote wetenschappelijke doorbraken zullen immers altijd blijven bestaan, wat niet betekent dat er in het hier en nu geen wetenschappelijke consensus kan bestaan, want die bestaat er duidelijk met het genoemde percentage van 97%. Maar iedere paradigmaverandering kan een totale omkering van ‘feiten’ en ‘gegevenheden’ betekenen en daarmee hebben we ook rekening te houden.

Baudet en Wilders hebben met andere woorden als politici het recht op hun eigen meningsuiting, maar zij sleuren in hun politieke dogmatiek wél anderen mee in – op hun beurt – eigen belangenwereld én belangenafwegingen die op behoud van hun materiële welvaart gericht is. ‘We zijn immers materialisten nietwaar?’ en zijn Spaans benauwd dat die ons wordt ontnomen door welke argumenten of speculaties dan ook.

Aan risico’s van dat ‘fossiele’ denken, het ‘traditionele’ en ‘gebruikelijke’ consumentengedrag en bijbehorende attitudes wordt niet nagedacht. Of domweg ontkend. Daarom zijn de genoemde wetenschappelijke vakgebieden vanaf heden – op basis van de doorbraak van FvD én dus de kentering van het politieke klimaat van dit moment – tot ná de bevestiging van deze verkiezingen van afgelopen week bij de volgende EP-verkiezingen in mei; en niet pas na het reguliere einde van Rutte 3.

Er dient zo snel mogelijk duidelijkheid te ontstaan via het énig mogelijke instrument van genoemde parlementaire enquête te worden gehouden over de vraag hóe de wetenschappers staan in hun vermeende gelijk en wat er nog allemaal ónduidelijk en ónverklaarbaar is. Vandaar mijn advies om onderstaande mening vanuit Duitsland te lezen en de fossiele lobby beter te weerstaan.

Van het gas af? Welnee, het is een blijvertje (Frank Straver, Katern de Verdieping/Trouw, 28-3-19)

Lees dit duidelijke standpunt van de leiding van het Duitse gasbedrijf Wintershall die zich niets aantrekt van de transitienoodzaak en dat gewoonweg ontkent vanuit commerciële overwegingen:

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/597/articles/877859/34/1