Tags

’Baudet is ticket voor de toekomst’ (Steven Derix, Moskou, In het nieuws/nrc.nl, 25-3-19)

Dit interview is voor mij op en drietal punten belangrijk:

1. Doegin staat duidelijk in een Russische filosofische traditie, die moeilijk in ons land is in te passen. Zelf heb ik 2 jaar geleden over Doegin de onderstaande blog geschreven:
https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2017/11/14/prachtige-column-van-abdelkader-benali-leert-ons-dat-oost-europa-veel-te-snel-lid-is-geworden-van-eu-en-dat-opkomst-ultrarechts-in-west-europa-uitkomst-is-van-onevenwichtigheid-in-ons-onderwijs-dat/  : ‘Hij noemt zichzelf een fascist.’ Ik kan me niet voorstellen dat hij dit anders dan een prikkelende, provocatieve opmerking bedoelde. Maar wat het fascisme betreft ben ik het met iedereen eens dat je in deze tijd onmogelijk iemand als fascist kunt betitelen, behalve dan uit gemakzucht omdat je geen idee hebt wat dat woord inhoudt.
De fascistische theorie, zo leerde ik in de collegebanken, is de opvatting die bestaat uit de ‘opvatting’ ofwel de ideologie die vandaag de dag niet meer kán bestaan na de slachtingen veroorzaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog door deze duistere krachten en machten, maar ervan uitgingen dat het volk een domme massa was – zonder enig begrip hoe de politiek werkt vermoed ik – die geleid móest worden door een sterke, dictatoriale leider, zoals Mussolini een sterke leider was in navolging van zijn voorbeeld Hitler.
Verschil tussen fascisme en nazisme was dat de laatste ook een racistische leer verkondigde: de dood aan de Joden’. En deze genocide was natuurlijk gebaseerd op de eeuwenoude traditie binnen de Europese geschiedenis waarin de Joden gediscrimineerd werden. De zondebok van volkeren die veel en vaak in kommervolle tijden moesten doormaken in tijden van oorlogen en hongersnoden. De mensheid heeft een zondebol nodig als psychologisch mechanisme om het eigen leed te verzachten of te rechtvaardigen.
2. Doegin heeft wel gelijk als hij opmerkt dat er sprake is van het ‘nakende einde van het liberalisme, en de ‘vierde politieke theorie’ – de ideologie na het communisme, fascisme en liberalisme.’ In mijn eigen woorden zijn alle klassieke ideologieën van na de Franse Revolutie op basis van het drieluik Vrijheid/Gelijkheid/Broederschap, waaruit de verschillende ideologieën van de Europese zuilen zijn ontstaan: liberalisme, socialisme en confessionalisme, aan het einde van hun bestaansratio gekomen vanwege de polarisatie en vernietigende concurrentiestrijd die ze zelf opriepen in deze tijden.
Die zijn niet meer te verantwoorden vanwege de grote dreigingen waarvoor we met z’n allen staan: politieke chaos, economische wanverhoudingen in mondiaal verband, klimaat- en milieuproblemen door alle roofbouw die wij plegen op en in de aarde door plundering van fossiele brandstof en daarmee ook schade aan de atmosfeer veroorzaken; niet alleen door menselijk toedoen maar ook vanwege de natuurlijke cycli waaraan de aarde onderhevig is en die bijvoorbeeld de verschuiving van magnetische polen veroorzaken. En dat in wisselwerking met oceanische stromingen én de verschuivende aardschollen. In de natuur heeft namelijk alles met alles te maken en hebben hun onderlinge wisselwerkingen.

Op al deze ontwikkelingen hebben de bestaande ideologieën én de politiek geen antwoord en daarom raakt de bevolking in de war en wordt angstig. Daarom is er hoogst noodzakelijk een nieuwe visie nodig, waar historici én juristen niet toe in staat zijn en daarom Rutte en Buma ook niet. En de rest van de Nederlandse politici zijn pseudo visionairs, ofwel dogmatici. Geen wonder dat het politieke toneel versplinterd raakt. En de Brexit bewijst dat soortgelijke processen zich anders ontwikkelen’: overal chaos.
3. Slotopmerking over Baudet én Doegin die beiden menen dat liberalisme én beschaving aan de rand van de afgrond staan. Dat is een verleerde conclusie: oude ideologieën hebben hun functie verloren want zijn een lege huls geworden. Een nieuwe tijd vereist een nieuwe levensopvatting of levensvisie die is in het verlengde van de nieuwe kwantumfysica ook kwantum van karakter: multidimensionaal, en dat betekent in de politiek dat niemand gelijk heeft en dat alle scholen of opvattingen gelijkwaardig zijn en ook geen polarisatie meer toegelaten wordt, want die zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op en is funest voor de sociale cohesie.
Maar dit alles wel binnen een nieuw bestel, te weten de directe democratie, dat geregeld wordt via een nationaal digitaal bestel waarvoor iedereen zich kan inschrijven als deelnemer. Burgers die zich actief wensen in te zetten en bij te dragen aan het politieke proces zullen het nieuwe bestel gaan vormen. Weg met de representatieve democratie! Die heeft zijn tijd gehad en er sinds het begin van deze eeuw alleen maar een puinhoop van gemaakt. Eigen belangen gingen voor het algemeen belang. Klaar uit dus. De burger neemt het bewind over.

Mijn conclusie is dat Baudet geen ticket voor de toekomst is; jawel, hij is wel een aankomend talent, maar niet de staatsman-filosoof die we nodig hebben. Te warrig met dwaze concepten, zoals ‘boreaal’. Of het nu de ‘noordeling’ (conform Baudelaire zoals door Doegin opgemerkt) betekent of de ‘blanke witte man’ alsof Zuid-Afrika tot leven wordt gewekt. Om maar te zwijgen van homeopathische verdunningen, want daarmee kan niemand iets.

Advertisements