Tags

Alleen de Grondwet is het juiste boek (Samira Bouchibti, Opinie & Debat/de Volkskrant, 15-3-19)

We moeten geloof- en ideologievrije basisscholen creëren waar niet alleen kinderen, maar ook ouders elkaar kunnen ontmoeten en waar culturele verschillen en misvattingen aan de orde kunnen komen betoogt Samira Bouchibti.

Volkomen juist geformuleerd. Perfecte oplossing voor huidige problemen.

Nog een paar treffende citaten:

Ik ben niet voor het afschaffen van artikel 23, maar confessionele scholen mogen geen broedplaats zijn voor uitsluiting.

Islamitische of christelijke scholen slaan bijvoorbeeld door wanneer zij een disfunctionele geloofsbelijdenis onderwijzen waarmee zij zichzelf en de kinderen buiten de samenleving plaatsen, en die als vijand gaan zien. Kinderen ontwikkelen dan denkbeelden die haaks staan op de waarden van onze democratische rechtsstaat. Hun referentiekader wordt steeds enger en contact met andersdenkenden is er vaak niet, omdat zij alleen, in de familie, de wijk of de buurt, in contact komen met gelijkgezinden die hun denkbeelden bevestigen.

Ik ben een warm pleitbezorger van een aanpassing van art. 23.

Maar artikel 6 van de Grondwet betekent niet dat men de onbeperkte vrijheid heeft om alles maar te doen en te zeggen onder de dekmantel van religie.

Tijdens mijn gastlessen burgerschap ga ik met kinderen, leerlingen en studenten in gesprek over de Grondwet en heilige boeken.

De Grondwet garandeert mijn vrijheid, maar ook de vrijheid van een ander. Ik leer de kinderen dat de Grondwet de rechten beschermt van álle mensen in Nederland en rechten en plichten beschrijft die voor álle mensen in Nederland gelden.

Het is voor veel kinderen moeilijk hier antwoord op te geven, omdat zij hierover nooit hebben durven of mogen nadenken.
Het is van het grootste belang te voorkomen dat een school een institutioneel onderdeel wordt van een parallelle samenleving.

Op sommige scholen wordt onderscheid gemaakt tussen meisjes en jongens, zij worden gescheiden tijdens het zwemmen, sporten en spelen. Als wij dat weten en toelaten, dan moeten wij ook de vraag stellen hoe gerechtvaardigd het is dat daar telkens problemen over komen?

Van groter belang is dat schoolbesturen garanderen dat hun onderwijspakket aansluit op onze samenleving en dat zij daar door de overheid op worden gecontroleerd. Dat betekent concreet, dat sommige schoolbesturen een beleid dienen te formuleren dat de tegenstellingen en spanningen tussen orthodoxe gelovigen en seculieren voor de leerlingen hanteerbaar maakt; onderwerpen zoals gelijkheid en gelijkwaardigheid, lhbti- of vrouwenrechten.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/geloof-en-ideologievrije-basisscholen-kunnen-fundament-leggen-van-een-openbaar-leven-voor-alle-groeperingen~b9877348/