Tags

Uit een voortreffelijk verslag van FD blijkt duidelijk dat de antennes voor de publieke opinie afwezig zijn bij de leiding van ING, zodat ook geen evenwichtig bonusbeleid kon worden gecreëerd vanwege Europese verschillen in waardering. Dus moet iedere systeembank binnen de eurozone terugvallen op eigen nationale normen.

1. ‘Volgens president-commissaris Jeroen van der Veer van ING stelden topambtenaren van het ministerie toen voor om in het kader van een matiging van de topbeloningen de banken niet langer met elkaar te vergelijken maar met Europese bedrijven. De salarissen lagen daar lager.’
Dat verschil in beloningsstructuur was dus toen (2010) op het hoogtepunt van de eurocrisis nog mogelijk.

2. ‘DNB-bestuurder Olaf Sleijpen wees Van der Veer impliciet terecht. Hij wees erop dat de code-banken voorschrijft dat in het kader van het beheerst beloningsbeleid banken altijd het maatschappelijk draagvlak moet worden getoetst. ‘Dat kan alleen door een zeer actieve dialoog met alle stakeholders.’
Met dat advies is dus niets gedaan. En wij als belastingbetalers konden toen voor de schade gaan betalen en daarvoor onze portemonnee opentrekken.

3. ‘Ook de belangenclub voor de banken NVB was opvallend kritisch op het besluit van ING en zei bij monde van voorzitter Chris Buijink dat het ‘verstandig en terecht’ was dat ING het voorstel had ingetrokken. Beide instanties verklaarden zich overigens tegenstander van aanvullende wet- en regelgeving om nieuwe beloningsrellen te voorkomen. ‘We moeten oppassen dat we niet op de stoel van bestuurders gaan zitten’, aldus Sleijpen.
Dit laatste is onjuist omdat er geen sprake was van de belangenclub die op de stoel van bestuurders gaat zitten. Als het hoofdbestuur zelf fouten maakt in de afweging of het publicitair – lees: publieke opinie die automatisch betrokken wordt bij de bekendmaking – dan is een telefoontje van die belangenclub voldoende om de omissie (iets over het hoofd gezien?) duidelijk te maken.

4. ‘Financiën laat desgevraagd weten dat het ministerie tot 2014 iets te zeggen had over het beloningsbeleid van ING. Maar sinds het laatste stukje staatssteun is afgelost, ‘is het aan de raad van commissarissen en de aandeelhouders met inachtneming van de code-banken.’
Financiën zal inmiddels tot het inzicht gekomen moeten zijn dat als je het private – ‘sinds de aflossing’ – bedrijfsleven zijn gang laat gaan, alle ruimte in de hiaten van wet- en regelgeving zal worden benut om de eigen creativiteit erop los te laten, zonder – of zelfs stiekem – met het publieke belang rekening te houden. Van der Veer heeft als oud-CEO van Shell het misverstand in het leven geroepen dat er een formeel verschil bestaat tussen zijn oude club en deze bankenconstructie die sinds de financiële crisis tot systeembanken zijn omgedoopt vanwege hun kwetsbaarheid voor de nationale economie. Shell is met andere woorden kwetsbaar gaan worden vanwege de groeiende invloed van duurzaam beleid die geen fossiele brandstoffen meer toelaat, maar meer tijd kan reserveren en inzetten voor een transitie naar duurzame energie zonder dat de mondiale economie in elkaar stort. Bij een systeembank ligt het anders omdat, vanwege het in rook opgaan van rekening- en spaartegoeden van een fors deel van de nationale bevolking, de economie direct dezelfde dag ‘direct plat ligt’. Leren ze dat niet op Nyenrode?

5. ‘Tegenover een ongebruikelijk unanieme en zeer kritische Kamerdelegatie trok Van der Veer niet alleen het boetekleed aan, maar schetste hij ook het dilemma voor ING dat voor 70% niet-Nederlands is.
Van der Veer suggereert hiermee dat ING een multinational is, en hij heeft alleen formeel gelijk, maar materieel niet: de banken- en eurocrisis hebben geleerd dat linksom of rechtsom de publieke opinie een rol speelt en dat er dus draagvlak moet worden geregeld om dergelijke beloningsbesluiten door te voeren. Niet doorvoeren zoals de vroegere regenten dat deden én konden doen vanwege de afwezigheid toen van een publieke opinie zoals die nu bestaat, maar op een eigentijdse wijze door te voeren met bewust in acht nemen van de rechtvaardigheidsnormen in een zwaar concurrerende maatschappij waarin wij nu leven. Geen vergelijk met vroeger dus. Daarmee hield Van der Veer geen rekening.

6. ‘We dachten dat er wel enig begrip zou zijn voor het Europese denken ten aanzien van het beloningsdossier’, aldus Van der Veer. Dat bleek voor Nederlandse klanten, medewerkers en de publieke opinie een misrekening. ‘We hebben vooral voor het sentiment daarover te weinig oog gehad’, erkende de oud-topman van Shell.
Op school en thuis werd ook gezegd dat ‘we dachten’ niet bestaat want je moet alleen maar ‘zeker weten’. Dat weet Van der Veer nu dus ook weer. Jammer voor hem dat het ‘sentiment daarover’ nu zo’n grote rol is gaan spelen. Het kost je dus de reputatie van je bedrijf.

7. ‘’Moet dan de hele ING de Nederlandse cao volgen? Dat is niet direct logisch’, aldus Van der Veer.’
Dit slaat nergens op want het is geen argument. Het gaat nu alleen op topbestuurders en niet voor personeel op de werkvloer.

8. ‘Hij vindt dat het hele beloningsgebouw van de bank ook ruimte moet bieden voor het aantrekken van het buitenlands talent dat nodig is voor de verdere transformatie en groei van de bank. ‘Een Spanjaard kan ook bij Santander gaan werken, een Fransman ook bij BNP.’
Evenmin een steekhoudend argument en daarom kinderachtig omdat er rechtvaardige beloningsstructuren worden gevraagd en geëist in de moderne tijden en geen puberale argumenten.

9. ‘Van der Veer zei geen morele afweging te hebben gemaakt in de besluitvorming over het salarisvoorstel voor Hamers. ‘Dat is een heel zwaar woord’, vond hij. Hij zei ook dat de €3 mln voor Hamers weliswaar een groot bedrag is, maar niet te vergelijken met de ‘verschrikkelijk hoge en onterechte’ Amerikaanse bedragen.
‘Geen morele afwegingen’ betekent niet alleen een blinde vlek in het denken binnen de bancaire sector, maar zelfs een willend en wetens blinde vlek vanwege de interne overtuiging dat de politiek zich ‘maar beter met andere zaken’ kan/dient te bemoeien. Oude regentenmentaliteit dus en zo is nu al duidelijk dat de politiek de bestaande Codes moet gaan aanscherpen omdat uit de hierbij geciteerde uitspraken blijkt nul en generlei begrip blijkt te bestaan voor de morele aspecten van dit bancaire bestaan dat van hartenlust geld kan creëren omdat het allemaal digitaal geld is. Geldfabrikanten zou dat i n vroegere tijden genoemd zijn, waarover de politiek zich overigens nooit heeft uitgesproken, noch over rechtvaardige inkomensverhoudingen. Van beide kanten dus boter op het hoofd. En overigens is de kwalificatie ‘heel zwaar woord’ voor morele afwegingen eerder een uiting van intellectuele luiheid dan iets anders. Gemakzucht komt de bancaire wereld in dit verband wel goed uit. Ook hebben wij niets te maken met die ‘verschrikkelijk hoge en onterechte’ Amerikaanse bedragen’, want de VS zijn Europa niet. Geen eenheidsworst graag, en dus ook niet op beloningsgebied!

10. ‘ING is vooral op zoek naar wat redelijk is in de Europese context, bleef Van der Veer benadrukken. ‘Het beloningssysteem is vastgelopen. Anders had ik hier niet gezeten. Maar we komen hier niet gemakkelijk uit’, aldus Van der Veer, die op 23 april wordt opgevolgd door collega-commissaris Hans Wijers, D66-coryfee en oud-topman van Akzo.
Goede vragen (m.b.t redelijkheid in Europese context, vastgelopen beloningsstructuur, harmonisatie eurobanken en dus nieuw coherent beleid) die opvolger Hans Wijers zou moeten kunnen oplossen omdat zijn politieke antenne nog steeds aanwezig ‘wordt geacht’ te zijn. Sterker, hij is bij zijn aantreden de aangewezen man om een nationaal debat van de grond te tillen en dat zal worden afgesloten met een Kamerdebat waar nieuwe hanteerbare en uitvoerbare normen worden besproken en vastgesteld.

11. ‘De vertrekkend president-commissaris nodigde het kabinet uit om de discussie met ING te voeren over wat het betekent één van de 30 Europese systeembanken te zijn. ‘Betekent het dat we een semi-overheidsbedrijf zijn zoals een Kamerlid zegt of een commercieel bedrijf zoals wij bij ING denken? En mag Nederland aanvullende eisen stellen aan de Nederlandse systeembanken of willen we een gelijk speelveld voor alle Europese systeembanken waaronder ING.’
Niet alleen met ING maar met alle systeembanken. En niet als een semi-overheidsbedrijf, want het valt niet te vergelijken met onderwijs, zorg- en sociale zekerheidsinstellingen. Haal en betrek er dus alle specialisten uit onze wetenschappelijke wereld bij om zo tot een nieuw evenwichtig en eigentijds beleid te komen.

12. ‘Van der Veer verwacht een lange en taaie discussie ‘Er zijn geen gemakkelijke oplossingen. We moeten luisteren, evalueren, nadenken en overleggen’. Hij riep de Kamerleden op ook de andere kant te zijn. ‘We bouwen een sterke Europese bank die koploper is als het gaat om digitaliseren. Die vorig jaar is uitgeroepen tot beste bank van de wereld. Daar mag Nederland best trots op zijn.’
Het moet een misverstand zijn om een extra bonussen te claimen op basis van ‘koploper te zijn in digitalisering’, ook al blijkt de titel van beste bank ter wereld te zijn binnengehaald. Nooit iets over gelezen. ING heeft immers het bancaire digitaliseringsproces van de oude Postbank overgenomen die toen werd ingelijfd bij ING, maar ook in de jaren negentig is het flitskapitalisme ontstaan vanwege de mogelijkheden die digitalisering onze samenleving – lees: het risicokapitaal – boden. ING zou dus bij een dergelijke uitspraak eerst moeten aantonen waarom zij koploper zijn in vergelijking van de andere systeembanken in ons land. Toekomstige jaarverslagen van ING worden dus pikant leesvoer voor de journalistiek. We mogen ons als lezerspubliek daarom verheugen!

https://fd.nl/economie-politiek/1247723/van-der-veer-beloningsbeleid-ing-was-afgestemd-met-financien

Advertisements