Tags

,

Hieronder de inbreng van Geert Wilders tijdens een debat over islamitisch activisme. (https://www.pvv.nl/index.php/component/content/article.html?id=484:inbreng-wilders-tijdens-debat-islamitisch-activisme)

Mevrouw de voorzitter. Om te beginnen mijn oprechte dank aan u persoonlijk omdat u op mijn verjaardag vandaag een debat over de islam heeft gepland. Een mooier cadeau had ik mij niet kunnen wensen!

Voorzitter, ongeveer 1.400 jaar geleden is ons de oorlog verklaard. Door een ideologie van haat en geweld die toen ontstond en werd verkondigd door een barbaar die zichzelf Profeet Mohammed noemde. Ik heb het over de islam.

Hier heeft Wilders geen gelijk. Tijdens de ontstaansgeschiedenis van geen enkele zich ‘mondiaal’ ontwikkelende godsdienst is sprake geweest van ideologie van de haat aangezien geen enkele scheppende profeet (Abraham bij de Joden, Christus bij het christendom of Mohammed bij de moslims) sprake was van haatprediking. Een universeel godsdienstig beginsel als de Gulden Regel luidt immers: ‘Wat gij niet wilt wat u geschiedt, zo doet dat ook een ander niet’.[1] Dit houdt de ‘standaard in’, de maat. Het tegendeel zoals haatprediking houdt dus automatisch het omgekeerde in, en dan verwordt het tot platte ideologie, van haat zaaiende ideologieën waarbinnen simpelheid en lineariteit – lineair denken in zwart-wittegenstellingen – bepalend worden. Fanatisme en radicalisme zijn de resultante. En daarmee wordt de wereld niet beter.

Voorzitter, laat ik beginnen met het fundament van de islam, de Koran. De plicht voor alle moslims om strijd te leveren tegen niet-moslims, vormt het kernthema van de Koran, de islamitische Mein Kampf, en met strijd wordt bedoeld: oorlog, jihad. De Koran is vooral een krijgsboek –  waarin opgeroepen wordt niet-moslims af te slachten (2:191, 3:141, 4:91, 5:33), te braden (4:56, 69:30-69:32) en om bloedbaden onder hen aan te richten (47:4). Joden worden vergeleken met apen en zwijnen (2:65, 5:60, 7:166). Mensen die geloven dat Jezus Christus de zoon van God is, moeten volgens de Koran bestreden worden (9:30).

Hier doet Wilders aan volksverlakkerij aangezien het niet de taak is van de moslims om koste wat kost de wereld te veroveren, een strijd op leven en dood te voeren tegen niet-moslims om groter dan andere godsdiensten te worden en de wereld vervolgens te onderwerpen, maar om geestelijke strijd te voeren door overtuigingskracht. Die overtuiging wordt niet geleverd door zwart-wit tegenstellingen op te voeren, maar door harmonie en eenheid onder de mensheid te propageren. En dat is ook de samenvattende missie van de grote meerderheid van moslims, maar de jongste generaties worden gestimuleerd door hun culturele identiteitscrisis zich tot radicalisme te bekeren, waar de gemiddelde moslim geen boodschap aan heeft.

Voorzitter, het Westen kent geen problemen met het joden- en christendom, maar wel met de islam. Moslims kunnen de teksten in de Koran, die eeuwig gelden voor alle moslims, ook vandaag de dag nog beschouwen als een license to kill. En dat gebeurt ook. De inhoud van de Koran is zo geformuleerd dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu. In tegenstelling tot de teksten in de Bijbel, die juist zijn geformuleerd als historische verhalen waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst. Het waren dan ook moslims, en geen joden of christenen, die de catastrofale terroristische aanslagen in New York, Madrid en Londen pleegden en niet voor niets werd Theo van Gogh door de moslim Mohammed Bouyeri op beestachtige wijze afgeslacht.

De facto heeft de Europese geschiedenis een ontwikkeling laten zien van actief antisemitisme in de vorige eeuwen naar een pluriforme samenleving na de laatste oorlog. Dus geen problemen tussen joden- en christendom is een onjuiste bewering. Er was historisch geen strijd tussen christendom en moslims in voorgaande eeuwen, omdat het christendom destijds de dominante cultuur en godsdienst was binnen het koloniale tijdperk. De cultureel-economische dominantie vloeit daaruit ook voort, hoewel er geen bewuste discriminatie bestond, want cultureel was de westerling overheersend. Toen werd er geen punt van gemaakt, vandaag de dag is dat volledig omgeslagen. En terecht, want geen enkele dominantie is te rechtvaardigen.

Teksten in de Koran áls in de Bijbel, gelden beide eeuwig voor zowel alle moslims als voor christenen, en alleen bij de radicale minderheid van moslimjongeren als een license to kill. Vanwege de huidige uitingsvormen van het extremisme en terrorisme dient dat door het Westen streng en doelmatig te worden aangepakt, maar tot de spijt van grote delen van de bevolking – lees: electoraat – heeft Rutte2 te weinig vorderingen gemaakt met het vervolgen van haatzaaiende opmerkingen. Nagenoeg geen enkele haatzaaiende imam is voor de rechter verschenen, pas in laatste instantie in Den Haag vanwege de nieuw aangetreden burgemeester Krikke.

Maar laten we dus niet de vergissing maken door te beweren dat de islam van huis uit een haatzaaiende godsdienst is, want dat is een misverstand die alleen kan gedijen in een geseculariseerde samenleving, zoals in het Westen.

Voorzitter, er zijn zeker gematigde mensen die zichzelf moslim noemen en onze wetten respecteren. De Partij voor de Vrijheid heeft natuurlijk niets tegen hen, maar de Koran heeft dat wel. De Koran zegt namelijk in Soera 2, vers 85 dat gelovigen die een deel van de Koran niet geloven, vernederd zullen worden en de hevigste bestraffing zullen krijgen; met andere woorden zullen braden in het Hellevuur.[2] Dus mensen die zeggen dat ze moslim zijn, maar bijvoorbeeld niet in Soera 9, vers 30 geloven, dat zegt dat joden en christenen bestreden moeten worden of niet in Soera 5, vers 38 geloven, dat zegt dat de hand van een dief moet worden afgehakt, die mensen zullen worden vernederd en gebraden. Dat verzin ik niet, maar dat zegt de Koran. Volgens de Koran zijn moslims die slechts een deel van de Koran geloven in feite afvalligen en we weten wat er volgens de Koran met afvalligen moet gebeuren. Zij moeten worden gedood.

Dat dit in de Koran staat, is een gegeven feit zoals ook onbegrijpelijke teksten staan in het Oude Testament, zoals hierboven aangegeven, maar dat zijn geen teksten door de oorspronkelijke boodschappers, want iedere ware profeet speekt alleen zuivere woorden uit en geen wereldse uitlatingen. Het zijn dus de schrijvers van de bijbel en de Koran die er zelf eigen toevoegingen in hebben gebracht, al zal iedere imam dan ontkennen.

Voorzitter, de Koran is een opruiend boek en het verspreiden van een opruiend geschrift is op grond van artikel 132 van ons Wetboek van Strafrecht verboden. Daarnaast zet de Koran aan tot haat en roept het op tot moord en doodslag; verspreiding van dergelijke teksten is door artikel 137e strafbaar gesteld. De Koran is levensgevaarlijk en volledig in strijd met onze rechtsorde en democratische rechtsstaat. Ter verdediging en versterking van onze rechtsstaat en beschaving is het dan ook bittere noodzaak, de Koran te verbieden, en ik zal daartoe in tweede termijn een motie indienen.

De Koran is géén opruiend boek. Punt. Alleen geldt hier het probleem met artikel 132 van ons Wetboek van Strafrecht, dat hier juridisch en dus theologisch geen definitieve uitspraken uit te ontlenen zijn. ware het theologisch eenduidig, dan zou het juridisch ook eenduidig zijn, met uitzondering van het vrije recht op meningsuiting. Daaraan gaat Wilders voorbij.

Voorzitter, er bestaat geen gematigde islam. Zoals de Turkse premier Erdogan onlangs letterlijk zei: “There is no moderate or immoderate islam. Islam is islam and that’s it”. De islam is uit op dominantie. De islam wil haar imperialistische agenda met geweld wereldwijd afdwingen (8:39). En dat blijkt ook uit de Europese geschiedenis. Gelukkig werd de eerste islamitische invasie van Europa in 732 bij Poitiers gestuit en werd de tweede in 1683 bij Wenen gestopt. Voorzitter, laten we er voor zorgen dat ook de derde islamitische invasie, die nu volop gaande is, tot stilstand wordt gebracht. Nu sluipend en in tegenstelling tot de 8e en 17e eeuw zonder islamitisch leger omdat de bange dhimmi’s in het Westen zoals ook de Nederlandse politiek, de deur voor de islam en moslims wagenwijd openzet.

Dat er geen gematigde islam zou bestaan is natuurlijk ook onzin. Het merendeel van gelovigen van welke wereldgodsdienst dan ook zijn gematigd, maar we laten ons nu overschreeuwen door radicale jihadgangers.

Naast verovering, voorzitter, is de islam ook uit op het installeren van een totaal andere maatschappelijke orde en rechtssysteem, de Sharia. Daarmee is de islam behalve een religie voor honderden miljoenen moslims vooral ook een politieke ideologie (politiek/rechtsstaat/islamitische normen en waarden etc). De islam is een ideologie die geen respect heeft voor anderen, niet voor christenen, niet voor joden, niet voor ongelovigen en niet voor afvalligen. De islam wil overheersen, onderwerpen, doden en oorlog voeren.

Hier worden ook weer een groot aantal generalisaties uitgesproken waarvan het tijd wordt dat de Kamer hier tegengas gaat geven en laat het desnoods alleen de SGP zijn omdat zij deze materie het beste beheersen. Maar omdat Wilders de Koning van de Simpelheid zelve is en allen maar simpelheden kan blijven debiteren, omdat hem nooit een strobreed in de weg wordt gelegd en dus bij voortduring ook die ruimte krijgt als er nooit een weerwoord verschijnt. Dat is jammer.

Voorzitter, de toenemende islamisering moet worden gestopt. De islam is het paard van Troje in Europa. Als we de islamisering niet stoppen zijn Eurabië en Nederabië slechts een kwestie van tijd. Een eeuw geleden woonden er in Nederland ongeveer 50 moslims. Maar vandaag de dag wonen er zo’n 1 miljoen moslims in ons land. Waar gaat dat heen? We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen. Maar de minister-president antwoordde deze week doodleuk op mijn kamervragen dat er van islamisering van ons land geen sprake is. Een nu al historische vergissing. Heel veel Nederlanders, meneer de minister-president, zien de islamisering van Nederland echter elke dag, en heel veel mensen hebben genoeg van boerka’s, van hoofddoekjes, van het ritueel slachten van dieren, van eerwraak, van schallende minaretten en krijsende imams, van vrouwenbesnijdenis, van maagdenvlieshersteloperaties, van de mishandeling van homo’s, van het Turks en Arabisch in de bus en trein en op de folders in het gemeentehuis, van halalvlees bij Albert Heijn en El Hema, van shariatestamenten, van de shariahypotheken van Wouter Bos en van de enorme oververtegenwoordiging van moslims in de misdaad, zoals de Marokkaanse straatterroristen.

Eurabië en Nederabië zijn niet ‘slechts een kwestie van tijd’, want daarvoor zijn wij te ontwikkeld – hooggeschoold – om dat te kunnen laten gebeuren. De rest van deze passage is niet de moeite van het geven van een weerwoord waard. Het gaat alleen om de feiten.

Maar, voorzitter, er is hoop. Gelukkig. De meerderheid van de Nederlanders is inmiddels namelijk doordrongen van het gevaar en ziet de islam als een bedreiging voor onze cultuur. De PVV neemt die mensen wel serieus en neemt het voor hen op.

Veel Nederlanders zijn het spuugzat en hunkeren naar actie. Maar de Haagse politiek doet helemaal niets, tegengehouden door angst, politieke correctheid of simpelweg electorale motieven: bang om moslimkiezers kwijt te raken zoals overduidelijk bij de PvdA het geval is. De minister-president zei in Indonesië dat de islam geen gevaar is. Minister Donner vindt dat de sharia rustig in Nederland ingevoerd kan worden als de meerderheid dat wil. Minister Vogelaar kwekt dat Nederland in de toekomst een joods-christelijk-islamitische traditie zal kennen en dat ze de islam wil helpen wortelen in de Nederlandse samenleving. Deze Minister toont daarmee aan dat ze knettergek is geworden. Zij pleegt verraad aan de Nederlandse cultuur en beledigt de Nederlandse bevolking. Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid eist dat minister Vogelaar haar woorden terugneemt. Als de minister dat niet doet dan zal de fractie van de Partij voor de Vrijheid het vertrouwen in haar opzeggen. Nederland mag nooit een islamitische traditie kennen, nu niet en ook niet over een paar eeuwen.

Voorzitter, dan kort de reactie van het kabinet op het WRR-rapport. Op pagina 12 van haar reactie meldt het kabinet dat de islam niet strijdig is met de democratie en mensenrechten. Veel gekker kan het toch niet worden.

Voorzitter. Het is een paar minuten voor twaalf. Als we zo doorgaan zal de islam het einde betekenen van onze Westerse beschaving en Nederlandse cultuur.

Ik zou mijn bijdrage in eerste termijn willen eindigen met een persoonlijk beroep op de minister-president namens heel veel Nederlanders: stop de islamisering van Nederland!

Er rust een historische taak op uw schouders meneer Balkenende.[3] Wees moedig, en doe waar veel Nederlanders om schreeuwen, doe wat Nederland nodig heeft. Stop de immigratie uit moslimlanden, sta geen enkele nieuwe moskee meer toe, sluit alle islamitische scholen, verbied de boerka en de Koran. Zet criminele moslims zoals die Marokaanse straatterroristen waar de mensen in het land gek van worden, het land uit. Neem uw verantwoordelijkheid! Stop de islamisering!

Genoeg is genoeg meneer Balkenende. Genoeg is genoeg.

Motie nr. 1

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er veel islam in ons land is en dat de islamisering van Nederland gestopt moet worden;

verzoekt de regering een immigratiestop in te voeren voor migranten uit moslimlanden, geen nieuwe moskeeën meer toe te staan, alle islamitische scholen te sluiten, de boerka te verbieden en criminele moslims — indien nodig na denaturalisatie — het land uit te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Motie nr. 2

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Koran moslims oproept niet-moslims te bestrijden, te mishandelen en te doden;

overwegende dat het verspreiden van een opruiend geschrift op grond van artikel 132 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld;

overwegende dat het openbaar maken van een geschrift dat aanzet tot haat of gewelddadig optreden op grond van artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld;

overwegende dat de Koran strijdig is met de rechtsorde en de democratische rechtsstaat;

verzoekt de regering de Koran te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Motie nr. 3

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minister voor Wonen, Wijken en Integratie op het standpunt staat dat Nederland in de toekomst een joods-christelijk-islamitische traditie zal kennen;

overwegende dat zij behulpzaam wil zijn bij het wortelen van de islam in Nederland;

van mening dat Nederland nooit en te nimmer een islamitische traditie mag kennen;

zegt het vertrouwen in de minister van Wonen, Wijken en Integratie op,

en gaat over tot de orde van de dag.

En wat is Wilders ermee opgeschoten met zijn geroeptoeter? Stilstand in eigen land. Waarvan akte.

 

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Gulden_regel_(leefregel)

[2] Deze zelfde teksten komen ook in het Oude Testament voor  en gelden dus als oudtestamentisch ook tot een historisch verleden zonder enige overgebleven boodschap in het heden. Behalve voor de orthodoxe Joden en christenen.

[3] Dit gaat klaarblijkelijk om een oude tekst op de PVV-site, die is blijven staan. Slordig PVV: https://www.pvv.nl/index.php/component/content/article.html?id=484:inbreng-wilders-tijdens-debat-islamitisch-activisme