Tags

Regeerakkoord op een A4’tje (Martin Sommer, Opinie/de Volkskrant, 20 mei)

Deskundigen moeten zich niet met politiek bemoeien

Wonderbaarlijk dat een journalist met politicologische achtergrond zo ondemocratisch kan uitpakken. Deze stelling wordt hieronder toegelicht.

Deskundigen moeten zich niet met politiek bemoeien (online)

Vrij zicht

Een zestal opmerkingen van Sommer die niet onweersproken mogen blijven:

  1. # Het zijn nieuwe thema’s waarvoor de oude wetten van de kabinetsformatie niet opgaan. Ineens draait het om hogere zaken. Menselijkheid of onmenselijkheid. Het voortbestaan van de planeet. Dingen waar kennelijk geen onsje af kan. Migratie en klimaat hebben met elkaar gemeen dat de rampen nog moeten plaatsvinden. Dat toekomstperspectief leidt tot een heel ander politiek strijdtoneel dan we gewend zijn. Niet de verdeling van bestaande ellende of rijkdom, maar de verdeling van angsten en risico’s is de inzet. (…)#

De eerste zin is juist geformuleerd omdat ook de politiek te maken heeft – zoals overal elders in de maatschappij of samenleving – met wisselingen van thema’s en generaties. En omdat we nu te maken hebben met een door zeer velen gevoelde of erkende transitie van de planeet zelf, die vanwege het kenmerkende in stadi nescendi – lees: ontstaansfase – nog niet geheel wetenschappelijk kan worden uitgewerkt vanwege een veelheid van aangrenzende en betrokken wetenschappelijke disciplines, en dat is vergelijkbaar met de economenwereld waar iedere econoom over de andere struikelt, betekent automatisch andere accenten en andere methodieken in het onderhandelingsproces dat kabinetsformatie heet.

De tweede zin dat het ‘ineens’ om ‘hogere zaken’ gaat, is een in dit kader en tijdsbestek een logische opmerking want zulke dingen kunnen gebeuren, en nu in verband met evolutionaire ontwikkeling van de aarde, waarvan iedereen intuïtief aanvoelt, dat het buitengewone omstandigheden zijn die dwingen tot een andere aanpak. Ik schrijf wel ‘iedereen aanvoelt’, maar dat is niet letterlijk zo bedoeld, aangezien PVV in het laatste debat om CO2-uitstoot met als woordvoerder Van Aalst duidelijk aangaf het complete onzin te vinden. En hij bevindt zich in het goede gezelschap van Trump.

Maar de vijfde zin van Sommer ‘Dingen waar kennelijk geen onsje af kan’, betreft een subjectiviteit die een journalist niet past aangezien dat een duidelijke mening is en geen feit. Dat valt af te lezen aan het gebruik van het bijwoordje ‘kennelijk’, en daarmee is Sommer het duidelijk niet mee eens. Het is namelijk helemaal geen gegeven dat er ‘geen onsje van af kan’, en dus een onbewezen stellingname. Men, de politiek, worstelt ermee en kan zich nog niet goed een objectieve houding aannemen omdat er nog te weinig van bekend is, maar er bestaat wel een actueel Klimaatakkoord van Parijs en dat dwingt tot maatregelen.

De opvolgende zin dat ‘Migratie en klimaat hebben met elkaar gemeen dat de rampen nog moeten plaatsvinden’, getuigt van onbezonnenheid aangezien de politiek om de toekomst gaat en het verschil met vroeger zit in de aard der ontwikkelingen. Zo hebben we decennia lang te maken gehad met een Koude Oorlog, waarvoor duizenden miljarden aan investeringen in defensie noodzakelijk waren, en die zijn er ook probleemloos gekomen. En dankzij die investeringen is er nooit daadwerkelijk een kernoorlog uitgebroken. Nu gaat om andere megaconflicten, die echter een heel andere benadering vereisten en daar is de politieke besluitvormingscultuur nog niet op ingespeeld. Logisch, want in een hectisch maar chronisch politieke besluitvormingsproces is er altijd tijd tekort. En dus ook een tekort aan creativiteit en dat houdt snelheid tegen.

Concluderend kan worden vastgesteld dat ook de laatste zin ‘Niet de verdeling van bestaande ellende of rijkdom, maar de verdeling van angsten en risico’s is de inzet’ niet onlogisch is vanwege de veelheid aan nieuwe ontwikkelingen waarmee de politiek van doen heeft. Waar geen vaste paden meer kunnen worden betreden, moeten nieuwe wegen worden gevonden.

 

  1. # In het dagblad Trouw meldden zich negentig hoogleraren transitiekunde om de formatie per manifest te waarschuwen. Het roer moet om, anders wacht de ondergang. Zij demonstreerden nog eens dat de groene kant van Nederland weinig opheeft met democratie.#

Dit is zelfs een stuitende opmerking, omdat Sommer geen notie blijkt te hebben wat democratie betekent of ‘behoort’ te betekenen. Dat wordt duidelijk als hij wel rept over de subjectieve opmerking ‘dat de groene kant van Nederland weinig opheeft met democratie’, maar met geen woord rept over de lobby van de energiereuzen, die achter de schermen al hun zaken bedisselen. Dit komt Sommer wat mij betreft dus rechtstreeks op een rode kaart te staan en ‘blijkbaar’ heeft hij ook geen benul hoe hij zelf wordt ingepakt door die industrietak, zoals uit deze gebruikte woorden blijkt. Schandelijk, meneer Sommer. Een objectief journalist volstrekt onwaardig.

 

Het tegenovergestelde is dus waar: omdat de ‘gevestigde’ politiek zo gewend is om met deze lobbycultuur ‘samen’ te werken – ontgaat het de politiek dat er nog andere belangen bestaan, waarvoor de politiek volstrekt blind blijft en daarom is de Partij voor de Dieren ook een aan structurele opmars bezig (overigens ben ik geen lid van die partij, mede omdat ik geen vertrouwen meer heb in welke partij dan ook; vandaar principieel partijloos! Maar dat biedt mij nu de ruimte om in strikte eerlijkheid mijn meningen te ventileren, maar wel nadat ik eerder tijdens mijn actieve lidmaatschappen heb ondervonden dat je je altijd geheel moet voegen naar ‘democratische’ besluitvormingsprocessen binnen congressen, die de politieke maatstaf van de waarde ’democratie’ onwaardig zijn. Het is altijd de ‘grootste bek’ die wint en dat is dus op voorhand al geen democratie, naar surrogaat van de democratie. En daarom deugt dit bestel niet. Maar wel op geheel andere wijze geformuleerd dan de populisten van Forum voor Democratie.

 

  1. # Zij [sceptici in het hooggeleerde kamp van migratieproblematiek] bewijzen met een overdaad aan statistiek dat de migratie eigenlijk niks voorstelt, dan wel altijd al heeft bestaan, dus waar hebben we het over. De klimaatsceptici zijn daarentegen naar de wetenschappelijke marge verdreven. Zij hebben net zoveel statistieken, maar vinden daarmee veel minder aftrek. #

Nogmaals zij opgemerkt dat in beide kampen (van migratie en klimaat) sprake is van (relatief) nieuwe takken van wetenschapsbeoefening en geen wonder dus dat er erg veel meningsverschillen bestaan, maar dat het vaak ook draait om ‘van dik hout zaagt men planken’, is de wetenschap onwaardig. Excuus voor het dubbele of driedubbele gebruik in de blog van ‘onwaardig’. Wat ik mis in dit betoog van Sommer is wat betreft de migrantenstromen is het feit dat hier sprake is van marktwerking, maar dan in criminele zin en daar hoort de politiek tegen op te treden. Het feit dat hij dit verschijnsel onbenoemd laat zegt veel over hemzelf, maar ook over de wetenschappers die vinden dat het historisch ‘eigenlijk niks voorstelt’. Dit is alleen waar als het gaat om de stromen vluchtelingen en bedoeïenen zelf, maar het grote verschil met vroeger is dat deze beschaving nu is gezegend met vluchtelingenverdragen en die bestonden in ‘primitieve’ tijden tot aan WO2 nog niet.

En zou het kunnen zijn dat ‘klimaatsceptici zijn daarentegen naar de wetenschappelijke marge verdreven. Zij hebben net zoveel statistieken, maar vinden daarmee veel minder aftrek’, kan worden verklaard aan de hand van hun inmiddels wetenschappelijke minderheidspositie? Het overgrote deel van de klimaatwetenschappers ondersteunt de huidige consensus (zie Pier Vellinga, Klimaatverandering. [2011]).

  1. # Niet van experts, zou ik willen nuanceren, maar van experts die een politieke broek aantrekken.#

Ook dit is in beginsel een ‘ondemocratische’ formulering, maar het feitelijke probleem is dat de gemiddelde expert geen benul heeft hoe de (lokale ledenvergadering) politiek opereert en geen eigen geluid kunnen laten horen omdat ze onbekend zijn met de politieke normen en vaardigheden die daarbij horen. Mijn negatieve ervaring met de politiek geeft aan dat experts zich beter niet met politiek kunnen bezighouden en zich beperken tot een (veel grotere) productie van opiniebijdragen in de media, en dan vooral de geschreven media. Dan hebben ze afdoende voldaan aan hun persoonlijke verlichtingen, het doorgeven van wetenschappelijke kennis en inzicht. Want ‘wie schrijft, die blijft’. En dat geldt dus niet voor deelnemers aan tv-fora (die worden gekenmerkt door gekakel).

  1. # Wetenschappelijk onderzoek kan veel bewijzen, maar niet wat er moet gebeuren. Daar heb je politici voor.#

Dit is ook onwaar, aangezien ‘niet wat er moet gebeuren’ onbewijsbaar is. Experts horen in ‘inclusieve’ werk- en brainstormgroepen, want alleen komen de politici er toch niet uit. En experts kunnen bemiddelen waar verschillende politieke opvattingen in een compromis omgesmeed kunnen worden.

  1. # Benoem vooral geen kabinet van experts, zoals Thierry Baudet wil. Politiek is voor politici. Bij een tweede opmerking van Baudet wik ik wel aanknopen. Geen gedetailleerd regeerakkoord. Dat is heel vermoeiend en de dood in de pot. (…)#

Zoals hiervoor al benoemd: experts zijn te allen tijde nuttig en noodzakelijk, maar het bekende spreekwoord luidt: ’Schoenmaker, blijf bij  je leest’. Politiek is kortom iets dat inclusief behoort te zijn (maar lang niet altijd is), maar hoe meer burgers betrokken worden, hoe beter. Maar het politieke systeem zoals we die nu kennen is 19e-eeuws en deugt dus niet meer. Een nieuw bestel is nog niet uitgevonden en dus blijft het onszelf behelpen met wat we nu hebben en ik persoonlijk ben overtuigd dat we in de toekomst een mix krijgen van partijen- (voor wie niet zonder kan) en individueel bestel, in die zin dat onder ‘individueel’ een beweging met gelijkwaardige status krijgt. En het controlerend parlementair orgaan kan ook per digitale directe democratie worden georganiseerd. Regeerakkoorden afschaffen en alleen beginselafspraken afspreken die op 1 A4’tje kunnen worden vastgelegd. Iedereen kan daaraan meeschrijven en via de het landelijke Platform van Postbus 51 inspraak plegen. Het nieuwe bestel komt er dus aan. Weg met partijen oude stijl, want die horen in het museum voor nationale geschiedenis thuis.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/deskundigen-moeten-zich-niet-met-politiek-bemoeien~a4495985/

Advertisements