Tags

De heer Baudet (FvD):

Voorzitter. Het controversieel verklaren van onderwerpen is een vorm van democratische zelfcastratie die de Tweede Kamer zichzelf oplegt en die in strijd is met zowel de letter als de geest van de Grondwet. Wij zijn soeverein. Wij vormen gezamenlijk de stem van de Nederlandse bevolking, die wij vertegenwoordigen. Die stem kan na algemene verkiezingen in deze Kamer gestalte krijgen. Het idee dat wij, omdat enkele kartelpartijen aan het onderhandelen zijn, ons maar niet meer zouden moeten uitlaten over grote thema’s, is absurd. Wij zullen altijd stemmen tegen welke vorm van controversieelverklaring dan ook. Het is niet aan ons om via deze praktijken de stem van de Nederlandse bevolking op stil te zetten. Het huis, de Tweede Kamer, vergadert en besluit, ongeacht welke formatiebesprekingen dan ook aan de gang zouden kunnen zijn. Wij stemmen dus tegen lijsten met controversiële onderwerpen en wij roepen alle hier aanwezigen ertoe op om hun democratische plicht serieus te nemen en dus tegen elke vorm van controversieelverklaring te stemmen.

Het Kamerlid Baudet vergist zich in het feit dat het controversieel verklaren van onderwerpen ‘in strijd is met zowel de letter als de geest van de Grondwet’. Deze ‘bepaling’ komt namelijk helemaal niet in de Grondwet voor. Het hoort formeel tot de ongeschreven regels van de Kamer en die hebben wel een materiële rol in die zin dat het gewoon praktijk van de dag is geworden, die door alle partijen gevolgd wordt. Vanuit praktisch oogpunt aangezien het geen zin heeft om moties goed te keuren als het gaat om zaken die in het aanstaande regeerakkoord worden vastgelegd en die mogelijk tegen een potentieel goedgekeurde wetsvoorstel ingaat.

Zinloze tijd om daar een debat aan te besteden, mits natuurlijk gehecht wordt – en dat benoemt Baudet niet – aan besluitvorming die rechtskracht bezit. Het heeft dus ook niets met soevereiniteit te maken en als FvD hiervan wat meer studie had gemaakt had deze stemverklaring ook niet te hoeven worden afgelegd. De Nederlandse natiestaat is soeverein en de Tweede Kamer vormt in combinatie met de Eerste Kamer de Staten-Generaal die zoals andere mede hoge colleges van Staat ook een soevereine rol spelen in ons staatsbestel.

Opvallend is het bewijs van het gewoonterecht dat hier aan de orde was: Alle partiële stemmingen over de betrokken lijsten werden aangenomen met tegenstem van de nieuwelingen in de Kamer, de fracties van 50PLUS en FvD.

Kortom: van ‘zelfcastratie die de Tweede Kamer zichzelf oplegt’ is dus geen sprake en er is dus sprake van een typerend populistische opmerking, omdat het gewoon onzin is. Of was deze steunverklaring louter bedoeld om de krant te halen? Ik heb het vertrouwen dat de aanwezige journalisten ook weten dat dit – onbekendheid met de regels van de Kamer – niet de moeite waard is om er een persbericht aan te wijden.

In stemming komt het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie tot het toevoegen van enkele brieven in onderdeel D (34707, stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken tot het toevoegen van enkele brieven in onderdeel E (34707, stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het voorstel van de vaste commissie voor Economische Zaken tot het toevoegen van enkele brieven in onderdeel J (34707, stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het voorstel van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst tot het toevoegen van enkele brieven in onderdeel N (34707, stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2016-2017&nr=72&version=2

Advertisements