Tags

,

Origineel: https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2017/03/23/ook-al-is-nederland-verrechtst-er-blijft-hoop-op-verandering-volkskrant-naztaha-tweedekamer-integratie-populismeistijdelijk/

Gelet op mijn reactie op jouw @NazTaha opiniebijdrage van 23 maart jl:

‘Wees gerust want er is natuurlijk potentie aanwezig in diversiteit, want de hele Nederlandse geschiedenis laat zien dat politieke vluchtelingen (uit Zuid-Europa, zoals de Hugenoten) in ons land welkom waren, waardoor ons land ook de naam kreeg een ‘uitzonderlijk’ tolerant land te zijn. Hoewel die tolerantie is verdwenen – vanwege de identiteitscrisis die ons land heeft ondergaan door de etnische kleuring in de loop der decennia – zal er een nieuw evenwicht ontstaan en dus komen … met méér balans in de verhouding tussen de ‘kaaskoppen’ en de medelanders. Dat gebeurt gegarandeerd, want iedere samenleving kent zijn eigen frustraten en gedesillusioneerden. Dat is eigen aan de menselijke samenleving en is als fundamenteel verschijnsel in ieder land aanwezig en zichtbaar. Populisme is zo beschouwd een eb-en-vloed-beweging.’

zou ik na deze dikke maand een andere reactie geven, een meer politieke.

Ons land wordt nu, evenals alle andere Westerse industriestaten, gedwongen om schoon schip te maken met het integratie- en vluchtelingenbeleid, in verband met het opkomend populisme en ‘rabiaat rechts’, om het zo maar uit te drukken. Met de collectieve kennis van de massa die overal en ook bij ons aanwezig is, zullen er persoonlijke notities – vanuit de Kamer en politieke partijen valt niets te verwachten – geschreven moeten gaan worden, die via tweets verspreid worden en die een openbaar debat kunnen losweken/entameren.

Met een blik op Nietzsche met zijn accenten op grootmoedigheid, medelijden en vlijt enerzijds en  grootsheid en belangeloosheid anderzijds (zie Google), kunnen we wat de eerste deugden constateren dat die in beginsel geldig blijven, maar dat ze in de huidige moderne tijden wel aan grenzen gebonden moeten worden. Er zal een internationale maat voor die grootmoedigheid, medelijden en vlijt moeten worden bedacht en vastgesteld, omdat de EU ten aanzien van ons aandeel in de internationale verantwoordelijkheid geen gekke Henkie hoeft uit te hangen. De Amerikanen hebben een ‘uiterst’ restrictief vluchtelingen beleid afgekondigd en Australië stuurt iedere vluchteling regelrecht terug. En het Saoedische schiereiland[1] houdt zich gedeisd en zich zelfs van de domme als je het mij vraagt. Kortom, wereldwijd is chaos en onwil troef. Daarom moet er een EU-wijd vluchtelingenopvangbeleid worden vastgesteld – als dat in de EU chaos überhaupt mogelijk is[2], anders alleen in en via de kopgroep van West-Europa – om redelijke proporties vluchtelingen toe te laten met voldoende draagvlak onder de bevolking, te organiseren door met ministerie van SoZaWe. Dit aangezien inmiddels de grens ‘meer dan’ bereikt is vergeleken bij de ondermaatse beleidsplannen die in de al genoemde continenten werden gehaald, en ‘bovenmaats’ ten aanzien van landen in het Midden-Oosten, zoals Libanon, Jordanië en andere plaatselijke ‘regio’s.

Tegelijkertijd dient geconstateerd te worden dat deze vluchtelingencrisis ook bevorderd en bwust gebruikt wordt door de mensensmokkelaars en dus een nieuwe commerciële bedrijfstak, die het voordeel van de wet van de grote getallen te gelde heeft gemaakt. Dit tegenhouden of blokkeren van deze ‘illegale’ mensenhandel is vanzelfsprekend uiterst problematisch. En zolang op dit moment de opvang in Griekenland en Italië op onoverkomelijke problemen van overvolle opvangkampen stuit, moet eigenlijk en ‘out of the box’-oplossing EU-breed worden bedacht & gevonden.

In feite is het een grof schandaal dat de EU niet met werkbare plannen komt aanzetten en dat er constant geruzied wordt, hetgeen het aanzien van dezelfde EU ook erg schaadt in de wereld. En als de Raad van Europa zou worden ingeschakeld, kunnen ook landen als Rusland worden aangesproken.

En het trieste van deze uitkomsten is dat de partij Denk precies past in dit chaotische kader van de uitwerking van de beginselen ‘verbinding en grootmoedigheid’, aangezien de genoemde idealen in de dagelijkse praktijk direct ongedaan werden en worden gemaakt door getoonde brutaliteit (‘eigen cultuur eerst’ door met Turkse vlaggen te wapperen tijdens demonstraties en steunbetuigingen aan Erdogan na de mislukte staatsgreep, en het recentelijke referendum) en hufterigheid (proces tegen Sylvana Simons dat natuurlijk werd afgewezen door de rechter, spant wat dat betreft de kroon) van met name de Denk-Kamerleden die puur en alleen een migrantenpartij met pr voor ‘islam en Turkije’ als prioriteitstelling is geworden.

De allereerste prioriteit tijdens de komende regeringsverklaring bij het aantreden van het nieuwe kabinet zal dus moeten zijn dat er een migrantendebat wordt gevoerd met een tweedelige taakstelling: enerzijds over de hier lang verblijvende ‘nieuwe Nederlanders’ die geconfronteerd zullen moeten worden met de verplichting om hun tweede, Nederlandse paspoort na 10 jaar opnieuw dat paspoort aan te vragen met een 2e fase inburgeringsexamen dat wettelijk ingevoerd zal moeten worden (zoals ik meen heb ik al een dergelijke blog geschreven). Tijdens dat examen wordt gesproken over het Nederlandse staatsrecht, waarvoor in het standaardexamen geen ruimte bestaat, noch voldoende taalvaardigheid aanwezig is bij de geëxamineerde. Mocht de aanvrager niet voldoende de vragen kunnen beantwoorden, dan wordt een nieuw Nederlands paspoort geweigerd, maar krijgen wel een herkansing in de vorm van een tweede examen. Wederom zakken betekent daadwerkelijk verlies van dat paspoort en verder leven op een permanente verblijfsvergunning. Dat hebben ze ook geen stemrecht meer voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ieder in het verleden gehouden Kamerdebat over dat inburgeringsexamen was op dat aspect dus volmaakt zinloos. Zelfs een middelbare scholier kun je niet bevragen over staatsinrichting. Zo simpel liggen de feiten.

Anderzijds een nieuwe plan van aanpak voor de nieuw toegelaten vluchtelingen met status. Daarvoor zal een toegespitste taalvaardigheidstraining voor ongeschoold werk moeten worden georganiseerd en na verkrijgen van een baan (waarvoor maar 1 maal zakken mogelijk is) om daarna een vervolgtraining te gaan volgen om verder ingeburgerd te raken; en wel tot het moment aanbreekt dat terugkeer naar land van herkomst mogelijk wordt. Dat zal wettelijk moeten worden vastgelegd omdat voor deze categorie terugkeer verplicht is, tot het moment – eis dus – dat de hele vluchtelingenopvang in de EU evenwichtig verloopt. Dan zullen aangepaste en redelijke normen moete worden vastgesteld over de vraag wat er definitief van de EU verwacht mag worden. Kamer, er ligt werk op u te wachten! Laat met name de nieuwe Kamerleden tonen wat ze waard zijn!

[1] http://www.elsevier.nl/buitenland/article/2015/09/waarom-rijke-golfstaten-geen-syrische-vluchtelingen-opnemen-2680171W/

http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/27345/language/nl-NL/Default.aspx

 

[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_vluchtelingencrisis