Tags

,

Waarom het beginselmanifest van de PvdA herschreven moet worden; het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd bezien door een buitenstaander @pvda #aanpassingvanbeginselen #nieuwePvdA

Beginselmanifest Partij van de Arbeid 

Idealen 

1.1          Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In de confrontatie van deze idealen met de werkelijkheid van alle dag geven beginselen richting. Voor de Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan. Een fatsoenlijke samenleving ontstaat waar vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid elkaar de hand reiken.

 ‘Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit’ zijn eeuwig durende waarden, die niet alleen door andere seculiere partijen zoals de VVD worden gedeeld, maar ook een universeel karakter hebben. Waaruit blijkt dat?

  1. Vrijheid is de waarde die de mens onafhankelijk, publiek autonoom maakt onder de voorwaarden die in de grondwet staan genoemd zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, respectievelijk de vrijheid om van godsdienst te wisselen of er zelfs afstand van te doen. En de keuzevrijheid om zelfstandig op de arbeidsmarkt te opereren, naar je ideale baan of functie te zoeken en onder meer langs die weg een mogelijkheid te openen naar persoonlijke ontplooiing. Er bestaat dus materiële vrijheid naast immateriële, om het leven zelf inhoud en richting te geven.
  2. Democratie betekent dat iedere volwassen inwoner of burger een bepaalde mate van medezeggenschap en invloed kan hebben op het politieke proces via het kiesstelsel en verkiezingen binnen het politieke bestel, hoe deze ook omkleed zijn. Het is om een actueel thema te benoemen dat de representatieve vertegenwoordiging die we tot heden kennen, binnen afzienbare tijd (van een decennium) wordt omgezet in een stelsel dat gekenmerkt wordt door directe digitale democratie. In een natiestaat als de onze met een hoge ontwikkelingsgraad kan veel verantwoordelijkheid en politieke besluitvorming voor een belangrijk deel aan de burgers worden overgedragen, die zich daarvoor aanmelden of inschrijven.
  3. Rechtvaardigheid betekent kort en krachtig dat iedere staatsburger in zijn ‘recht’ kan of behoort te staan – en zelfs dient te staan – zowel wat recht, als regelgeving betreft en op juridische ondersteuning kan rekenen en terugvallen als er conflicten met de staat of overheid voorvallen. Rechtvaardigheid betekent ook rechtvaardige inkomensverdeling en rechtvaardige onderlinge beloning in het arbeidsbestel; rechtvaardigheid in de toedeling van zaken die onder staatszorg vallen: huisvesting, sociale voorzieningen en zorgbescherming; al deze elementen zijn genoemd in de grondwet en maken deel uit van de verzorgingsstaat. Die garanties kunnen dus nooit verdwijnen uit de grondwet en geconstateerd kan ook worden dat onze verzorgingsstaat vanwege de euroschuldencrisis tot het minimale is gesaneerd, zodat er geen ruimte meer overblijft voor verdergaande saneringen (om maar aan de 3% EMU-begrotingstekortnorm te voldoen).

In dat kader is het heel goed mogelijk dat toekomstige generaties economen tot de conclusie komen dat deze 3% niet voldoet aan voorwaarden om tot een gezonde economische groei en investeringsbeleid in EU-verband toe te komen. Een andere conclusie zou ook kunnen zijn dat de huidige 3%-norm de oorzaak is geweest dat het economische herstel zo traag is verlopen, waarvoor ook de volledig verschillende lidstaateconomieën (vooral in de eurozone) verantwoordelijk kunnen worden gesteld en gehouden.

  1. Duurzaamheid is onderdeel van een noodzakelijke transitie van de maatschappij en samenleving om de aarde te redden van de sterke nadelen van de op de markteconomie ingebakken nadelen zoals het streven naar overmatige of exorbitante winsten en omzetten, die de wereld op de rand van vernietiging hebben gebracht; de aardbodem raakt volledig uitgeput. Dat betekent dus dat er roofbouw op de aarde gepleegd is. Fossiele grondstoffen ten dienste van brandstoffen hebben de aardbodem uitgeput en het milieu en klimaat vernietigd, al wordt dat door de aardwetenschappen ontkend. Maar dat zijn ontkenningen tegen beter weten in.
  2. Tot slot solidariteit. Dat begrip betekent in ‘de nieuwe tijd’ dat de mensen behalve persoonlijke verantwoordelijkheid ook collectieve verantwoordelijkheid dragen en dat is dan met name van toepassing voor bestaansrisico’s, omdat de risico’s van vandaag veel groter zijn vanwege de globalisering dan alle voorgaande decennia van de modernste geschiedenis vanaf de EU. ‘Andermans ellende is ook eigen ellende.’ Het zorgverzekeringswezen is op solidariteit gestoeld en het huidige zorgstelsel roept erg veel weerstanden op en zal ALLEEN AL op die grond doorlopend kritisch moeten worden benaderd en gezicht naar verbeteringen binnen het stelsel.

Maar daarnaast bestaat er ook solidariteit naar de natuur toe (milieu- en klimaatproblemen), omdat de mens en de natuur een eenheid vormen en ook de aardebodem een levensorganisme is.[1] Zomaar grondstoffen naar boven halen zou in de toekomst wel eens een van de misdaden van de mensheid tegenover de aarde genoemd kunnen worden, omdat er dan een ander denkparadigma is ontstaan. Ook solidariteit voor de toekomst is in de toekomst van belang.

[1] ‘Deze levensveranderingen komen vooral voort uit het inzicht dat liefde en aandacht voor jezelf, voor anderen en voor de natuur belangrijk levensvoorwaarden zijn.’ [Bron: Pim van Lommel, Eindeloos bewustzijn. Uitgeverij Ten Have, zevende druk 2008]