Tags

, ,

‘Dekker houdt de islamitische school niet tegen’ (Juliette Vasterman, Binnenland/NRCHANDELSBLAD, 1 juni)

De overheid weigert een nieuwe islamitische school geld. De staatssecretaris stelt zich boven de wet, vindt hoogleraar Zoontjens.

# “De vrijheid van onderwijs is een groot goed, maar het is geen vrijbrief voor onderwijs dat strijdig is met de waarden van onze democratische rechtsstaat.”

Om deze reden is het hoogst wonderlijk dat hoogleraar Zoontjens vaststelt dat staatssecretaris Dekker zich boven de wet stelt. Hieronder zal blijken waarom Zoontjens dat vindt, maar als dat juist is, dan heeft de staatssecretaris zijn tijd op zijn functie onbenut gelaten om de wet aan te passen. Hieronder blijkt namelijk dat de wet grote gaten vertoont en dat is dus noch door Dekker, nog door enige voorganger ontdekt. En ook heeft Zoontjens daar nooit aandacht voor gevraagd in een publicatie in deze krant bijvoorbeeld.

# Toch rijst de vraag: kan Dekker op deze grond de school geld weigeren? Nee, zegt hoogleraar Paul Zoontjens van Tilburg University. “Dat kan niet.” In artikel 23 van de Grondwet staat immers dat iedereen in principe een school mag oprichten. Daarbij gelden twee criteria: er moeten genoeg leerlingen zijn en de richting moet erkend zijn. “Aan die eisen voldoet de SIO.”

Dit is een vreemd antwoord van Zoontjens, want hij zal ongetwijfeld gelijk hebben dat deze praktische uitgangspunten standaard gelden voor de start van een nieuwe school, maar de grondwet is uitvoeriger:

Art. 23

Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.

Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.

Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.

In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.

De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.

Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.

Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.

De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.

Zoals duidelijk zal zijn uit mijn accenten in de tekst, gaat het mij primair om de eisen van deugdelijkheid en dat betekent dat het in het middelbaar onderwijs, sterker dan in het primaire, waar de grondwet meer aandacht aan besteedt, dat kerndoelen vastliggen. Onder deugdelijkheid zal ook moeten worden begrepen dat het bestuur van de school voldoende deskundig is om te weten waar het didactisch en pedagogisch om gaat, zowel op PO- als op VO-niveau. Alleen op grond van deze deugdelijkheid mag worden vastgesteld dat een bestuurder die (morele) steun aan IS geeft of verleent, strijdig is met de wet vanwege het feit dat er sprake is van  een terroristische organisatie. Met een dergelijk bestuurder kunnen ook twijfels bestaan aan het docententeam, die zeker niet bereid zijn om IS af te keuren. Het is waarschijnlijk dat de hele school sympathiseert met IS, zoals ook juichkreten opgingen onder de islamitische jeugd in ons land bij het eerste optreden van IS, enige jaren geleden. Deze migranten blijven hun vaderland trouw en dat is in de Kamer nooit serieus aan de orde geweest, laat staan met formele besluiten door middel van moties.

Tot slot zij opgemerkt dat kerndoelen voor het voortgezet onderwijs ook exact zijn vastgelegd.[1]

# Dat de school nog steeds niet is begonnen, komt omdat het bestuur ook in de clinch ligt met de gemeente Amsterdam. Die weigerde de SIO een pand omdat de bestuurder die de omstreden IS-uitspraken deed, eerder een islamitische school runde die moest sluiten vanwege slecht onderwijs en te weinig leerlingen. Na een slepende rechtszaak oordeelde de Raad van State onlangs dat de gemeente de SIO toch van een gebouw moet voorzien. Maar nu weigert Dekker dus te betalen.

Dat Zoontjens hieruit afleidt dat Dekker zich hiermee boven de wet stelt, lijkt (hoogst) overdreven, maar er zal onderzoek naar het arrest van de Raad moeten worden gedaan. Op grond daarvan zal Dekker besluiten of hij in cassatie zal – moeten – gaan. Mocht de Raad toch blijven bij zijn oordeel, dan wordt het tijd voor een gewone wetswijzing, om daarmee de Grondwet wat meer duidelijkheid te verschaffen in de uitvoeringssfeer. Op deze wijze geredeneerd trekt Dekker aan het langste eind.

[1] file:///C:/Users/my%20toshiba/Downloads/besluit-kerndoelen-onderbouw-vo.pdf