Tags

Nederlanders gelukkiger en rijker dan meeste Europeanen (Paul Mouwes, Economie & Politiek/fd, 4 januari)

Arbeidsmarkt: Nederland kent minder werkloze jongeren dan de rest van de EU

Zorg: Uitgaven in Nederland aan gezondheidszorg zijn hoger

# Nederlanders zijn gelukkiger dan de meeste andere Europeanen. Daar is alle reden toe, zo blijkt uit de publicatie ‘Nederland langs de Europese meetlat 2016’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar Nederland loopt niet in alles voorop. Vooral op milieugebied is de score laag. Het rapport is uitgegeven ter gelegenheid van het Nederlands voorzitterschap van de EU, dat op 1 januari begon en tot 1 juli duurt.

Dit zijn van die onderzoeksuitkomsten waar de Nederlandse burger niets aan heeft en waarschijnlijk alleen zijn gepubliceerd vanwege pr- en reclamenoodzaak in het kader van het halfjaarlijkse voorzitterschap van de EU. Dat onze burgers en inwoners kritischer zijn dan andere inwoners van lidstaten, maakt namelijk dat de ontevredenheid over politiek en bestuur erg groot zijn en daarmee wordt in ons land de scheiding tussen privaat en publiek domein erg groot.[1]

# Het CBS vergeleek de 28 landen van de EU op 21 terreinen. Die lopen van persoonlijke beleving en onderwijs tot economie en bezit. Nederland steekt in de meeste vergelijkingen gunstig af bij het Europese gemiddelde. We zijn bijvoorbeeld veel gelukkiger dan het Europese gemiddelde. Meer dan 82% van de Nederlanders zegt zich (bijna) altijd gelukkig te voelen. Europabreed is dat nog geen 60%. Nederlanders gaan ook vaker per jaar met vakantie (3,1 keer tegen 2,8 keer). Daarnaast is de Nederlandse arbeidsmarkt gunstiger, met aanzienlijk minder jeugdwerkloosheid (13% tegen 22%) en een hogere arbeidsparticipatie van ouderen en vrouwen. En we zijn natuurlijk rijker. Het bruto binnenlandsproduct is in Nederland €36.000 per hoofd van de bevolking tegen gemiddeld €27.000 voor de hele EU.

Dat wij ‘veel gelukkiger dan het Europese gemiddelde’ is geen kunst als we ons realiseren dat de hele zuidelijke eurozone nog zwaar in de afbetalingsperikelen van de schuldencrisis en te grote begrotingstekorten verkeert. Alleen al daarom heeft dit onderzoek geen enkele zin. Daarnaast geldt dat er kennelijk niet gevraagd is naar de beoordeling van burgers tegenover de politieke besluitvorming en bestuurders van het land. Dan was er over de hele linie een zware onvoldoende uit de bus gekomen, gelet op de aanwas van alle populistische partijen door heel Europa heen.

# Maar er zijn ook terreinen waarop Nederland lager scoort dan het gemiddelde in Europa. Zo is nog geen kwart van de afgestudeerde vrouwen in het bezit van een diploma in een bèta-vak. EU-breed is dat bijna een derde. Ook op milieugebied loopt Nederland echt achter. Er wordt weliswaar 10% minder broeikasgas uitgestoten dan in 1990, maar voor de EU als geheel is de score 23% minder dan destijds. Terwijl tegelijkertijd de milieuheffingen in Nederland duidelijk hoger zijn dan in de rest van de EU. Ook de uitgaven aan gezondheidszorg zijn in Nederland duidelijk hoger.

Tjonge, wat interessant…

# Het CBS deed het vergelijkende onderzoek eerder in 2004, toen Nederland ook voorzitter was, en in 2010. ‘We hebben nu wel een andere insteek gekozen, waardoor de rapporten niet helemaal vergelijkbaar zijn’, zegt een woordvoerder van het CBS.

Dit onderzoek is dus verspilling van belastinggelden geweest. Leg deze uitkomsten maar eerst naast de Eurostat-data. Dan praten we verder. Maar onderstaand citaat is ook nietszeggend.

Betrekkelijkheid cijfers

Voor de cijfers over Nederland put het CBS uit eigen bron. De cijfers over de rest van Europa komen van Eurostat, het Europese statistisch bureau in Brussel. ‘Wij doen het goed in Europees verband in kwaliteit en snelheid’, zegt Ter Steege. De laatste pagina van het rapport geeft de betrekkelijkheid van de cijfers weer. Daar wordt de stand van de bevolking in Nederland (16,9 mln) en de EU (506,8 mln) weergegeven. Alleen, de cijfers van Nederland zijn van 1 januari 2015 en die van de EU als geheel van dezelfde dag, maar dan in 2014. ‘De cijfers moeten recent én volledig zijn. Maar we zijn afhankelijk van wat Eurostat ons aanbiedt’, aldus Ter Steege.

[1] https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2015/10/17/hoe-gaat-we-de-democratie-op-de-politiek-heroveren-nrc-denhaag-politiekehervormingen-eerstekamer-marcchavannes/

https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2013/12/13/kim-putters-ser-beleid-lost-niet-alles-op-maakbaarheidvoorbij-lokaleverzorgingsstad-ipv-verzorgingsstaat/

https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2015/12/17/nrcs-hoofdredactioneel-commentaar-blijft-gevangen-binnen-de-politieke-cultuur-van-afgelopen-decennia-debatrapportoosting-denhaag-politiekecultuur-innercircle-nrc/

Advertisements