Tags

, , ,

Dilemma’s in het energiedossier: snelle opeenvolging van nieuwe ontwikkelingen met de constante dat het een gevecht blijft tussen bestaande energiebelangen (zoals Shell en andere olieproducten met hun key business als fossiele grondstoffen versus de duurzaamheidspropagandisten en -profeten. Ik heb dit gevecht een schisma genoemd in mijn Tweet-wisseling met Nienke van @ABNAMROZakelijk. Hetzij gevecht of schisma, overeind blijft dat het feit dat oplossingen alleen gevonden kunnen worden als, en tot een succes kunnen worden gemaakt door elkaars kennis te benutten. Daarom is goede samenwerking in ogen van ABNAmro de sleutel en daarmee kan iedereen het eens zijn, mits er ook bepaald – lees: gedefinieerd – kan worden wat een ‘goede’ samenwerking betekent of waar dat op neerkomt. ‘Alle partijen hebben een andere achtergrond, maar uiteindelijk hebben we een gezamenlijk doel.’

Mijn eigen positie zal na mijn inmiddels verschenen blogs over schaliegas geen verrassing zijn want ik sta achter de duurzaamheidsaanhangers, maar diegenen die mijn blogs kennen zullen ook weten dat het mij altijd om het argument gaat en daarom heb ik deze site ook ‘AquariusPolitiek’ genoemd: Ik zet mij bewust af tegen de bestaande politieke praktijken die belangenstrijd accentueren. Ik ben er ‘heilig’ van overtuigd dat deze weg niet tot een duurzame en houdbare wereld leidt. Ik hoor dus tot de ‘aanhangers’ in een energietransitie, omschakeling van deze wereld vanuit de fossiele energie (en dus roofbouw van de aardbodem) naar duurzame middelen, zoals het gebruik van gratis beschikbaar (zee)water (en getijdenenergie), wind, zon en geothermie. Mijn overtuiging is dat deze ‘gratis’ beschikbare (alleen voor de exploitatie zullen ontwikkelingskosten nodig zijn) energievormen in ons land (en mondiaal) nauwelijks van de grond kon komen vanwege de Nederlandse belangen in Shell, een wereldwijd concern met enorme financiële belangen. Shell is dus niet alleen een toonaangevende multinational, maar beschikt ongetwijfeld over een formidabele, maar niet controleerbare politieke macht, vanwege de publieke onzichtbaarheid daarvan. De olielobby heeft dus wat mij betreft een oneindige economische en dus politieke macht die vergelijkbaar is met de oude financiële dynastieën, geconcentreerd in de eeuwenoude zakenbanken. Dat is dus de link tussen die oude gevestigde belangen en het niet doorbreken van nieuwe technologieën die specifiek op de duurzame bronnen ingericht en ingesteld zijn. Het duidelijkste voorbeeld is het thema kernenergie en wel de laatste ramp die heeft plaatsgevonden: Fukushima. Kernenergie is een energievorm die de diepste angsten en weerstanden in de mensheid oproept vanwege het dubbel(zinnig)e karakter ervan: propagandisten geloven in kernenergie als schone energiebron, want zonder CO2-uitstoot. Maar de felle en principiële tegenstanders wijzen altijd op het tegendeel ervan: oorlogswapen en los van het stralingsgevaar die dodelijk is voor ieder leven op aarde, ook de risico’s en onbeheersbaarheid in handen van terroristen. Daarmee is kernenergie de kampioen geworden van de schepping van alle menselijke paradoxen die maar denkbaar zijn in de vorm van angst en weerzin. Met als gevolg weerstand die daaruit resulteert. Daarom sta ik volledig achter de Energiewende die door Merkel is ingesteld en wat mij betreft heeft zij als enige staatshoofd ter wereld het drama van Fukushima volledig juist begrepen en de enig juiste maatregel genomen door haar Wende af te kondigen en de wereld te behoeden van nieuwe kernrampen. Ik neem het Den Haag kwalijk dat dat voorbeeld niet gevolgd heeft. Maar tegelijkertijd ben ik ook een halve complotdenker als ik vermoed dat de ‘onzichtbare hand’ van niet Adam Smith daarachter schuil gaat, maar van Shell. En dat ‘kan’ Den Haag Shell niet aandoen nietwaar? En mocht Shell inmiddels wel (in het geheim) werken aan duurzame energie, waarom maakt ze dat dan niet bekend, want dat komt haar imago ten goede. Na Alaska kan haar reputatie – ook al werd vanochtend bekend gemaakt dat het Alaska-project gestopt wordt – nauwelijks verder dalen. Het roer moet daar dus om. Er moet een geheel nieuw assortiment van producten gemaakt en gecreëerd worden. Iedere ware ondernemer kent die noodzaak als namelijk een vaste wetmatigheid in ondernemingsland.

Samenvattend kan gesteld worden dat het zakelijk conservatisme van Shell (als voorbeeld) ons land aan de rand van de afgrond heeft gebracht doordat de achtereenvolgende Raden van Bestuur decennialang blind zijn geweest voor de sluipende maar vooral trage ontwikkeling naar zichtbaarheid van een transitienoodzaak, waaruit maar weer blijkt hoe conservatief een bestuur van een multinational kan zijn. Ons land kent vanwege zijn hoogontwikkelde beroepsbevolking die, gelet op de creatieve industriële takken die tot ontwikkeling zijn gekomen, meer dan genoeg potentie heeft om de genoemde duurzame energiebronnen van water, wind, zon en geothermie tot snelle ontwikkeling te brengen. Daarmee zijn alle investeringen in duurzame energiebronnen ook gegarandeerd leidend tot succes, maar wel onder bepaalde randvoorwaarden. Die randvoorwaarden zijn echter van een andersoortige aard dan van andere bedrijfstakken, want mede gerelateerd aan de publieke opinie: hoeveel weerstanden bestaan er niet tegen windmolens op het land én in zee, als ze niet ver genoeg uit de kunststroken liggen. Zonnepanelen kennen veel minder weerstand en Duitsland is er inmiddels ook mee volgebouwd. Over schaliegas hoeft gelukkig niet gesproken te worden, want een fossiele bron. En geothermie is voor een goede krantenlezer nog een tamelijk onontgonnen terrein, maar na Google daarover geraadpleegd blijken inmiddels al diverse projecten in de afgelopen jaren te zijn opgestart.[1]

Slotopmerking: waar met name windmolens veel weerstanden oproepen voor wat betreft woon – en leefklimaat, daar zullen in de nabije toekomst natuurlijk praktische of pragmatische oplossingen worden aangeboord door een verdeling te organiseren in bewonerscategorieën: alle principiële tegenstanders van fossiele bronnen zijn bereid in een (directe) omgeving van water-, wind-, zonneakkers en geothermieputten te wonen en daardoor kan een interne volksverhuizing (woningruil) plaatsvinden. Met name als het bij die uitwisseling ook gaat om bewoners die geen gas uit Rusland willen hebben vanwege Poetins neiging tot politieke sabotage.

Mocht bovenstaande categorisering een scheve verdeling opleveren, waaruit blijkt dat er veel minder principiële burgers bestaan dan gedacht of ingeschat, dan kunnen speciale woonkernen in ons land georganiseerd worden waar vanwege het gebrek aan schaarste (bij een windmolen) goedkopere woningen gebouwd worden. Daarmee kunnen tegengestelde bevolkingsdelen geholpen worden.

 

Achtergrondgegevens via het Kamerdebat over de Uitspraak rechter inzake uitstoot van broeikasgassen (donderdag 24 september 2015)[2]:

# Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks): Voorzitter. 900 burgers slepen ten einde raad de Staat voor de rechter. Samen met Urgenda is hun eis dat de Staat hen beter tegen klimaatverandering beschermt. De Staat verliest de zaak. Dit is een historisch vonnis. In alle boardrooms, universiteiten, advocatenpraktijken en actiegroepen in de hele wereld wordt het besproken. Deze mensen kijken vandaag ook met ons mee. Dit is de meest baanbrekende rechtszaak van dit decennium. (…) En onze minister-president zegt bij de Algemene Politieke Beschouwingen: Nederland voert al een solide klimaatbeleid. Kan de minister uitleggen wat er wordt bedoeld met “solide”? In de afgelopen tien jaar zijn de doelstellingen voor Nederland steeds naar beneden bijgesteld. Eerst was het -30%, toen -20% en nu zitten we op -15%. Wat is daar solide aan? Minister Kamp, zo erkent hij, heeft moeite met het uitvoeren van het energieakkoord. Dat energieakkoord dekt misschien de helft of twee derde van wat de rechter nu gevonnist heeft. Maar elke week nemen zijn collega’s besluiten die de uitstoot laten toenemen. (…) Gisteren hadden we een discussie over de uitbreiding van luchthavens in Nederland. Wiebes maakt in zijn Autobrief zware, vervuilende auto’s goedkoper en schone auto’s duurder. En staatssecretaris Dijksma staat 10% meer koeien toe. Wat is daar solide aan? (…) Ik kom op het hoger beroep. Gisteren heeft het kabinet tot onze verbijstering besloten om toch in hoger beroep te gaan. Wij doen een dringend beroep op het kabinet om daar toch sprongcassatie van te maken. Wij hebben van Urgenda gehoord dat Urgenda daartoe bereid is. Wat is nou de zwaar motiverende reden van deze regering om die rechtszaak nog een à twee jaar langer voort te laten slepen? Er zit zo’n urgentie op het klimaatprobleem; dat is het kabinet met GroenLinks eens. Ga dan direct naar de staatsrechtelijke, juridische punten en laat de Hoge Raad daarover oordelen.

# Mevrouw Van Veldhoven (D66): Voorzitter. Het klimaatvonnis was een historische uitspraak. Voor het eerst tikte de rechter de Staat op de vingers met de boodschap dat hij zijn eigen inwoners beter moet beschermen tegen klimaatverandering. De uitspraak geeft aan dat het kabinet met zijn klimaatbeleid gewoon tekortschiet. Schuilen achter het energieakkoord is niet langer mogelijk. Meer ambitie is nodig. De klimaatuitspraak roept een aantal juridische vragen op over de status van internationale verdragen, over de rol van de rechter en over de trias politica. Het is van belang dat we hier antwoorden op krijgen. (…)Het lijkt mij heel belangrijk om daar een gesprek over aan te gaan met de bedrijven. Wij moeten tot een fundamenteel andere energievoorziening overgaan met veel minder CO2-uitstoot. De kolencentrales moeten hun eigen rol daarin oppakken.

# Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Nederland heeft wereldwijd altijd in de belangstelling gestaan als het gaat om klimaat. Nog niet zo heel lang geleden was dat omdat Nederland vooropliep in de erkenning van de problemen van de opwarming van de aarde en dus ook van de grote gevaren die dat met zich brengt voor ons hier en vooral voor het perspectief en de leefbaarheid van mensen elders, van de mensen die geen aandeel hebben in de opwarming van de aarde. Het is onze uitstoot die vooral bijdraagt aan de klimaatverandering, maar mensen in ontwikkelingslanden die geen bijdrage hebben geleverd, krijgen de eerste en de hardste klappen. Nederland wist dat. Ik heb niet de illusie of de indruk dat dit vergeten is. Wij weten dat nog steeds. (…) De Partij voor de Dieren heeft één oproep: verander, vandaag nu het nog kan, ga aan de slag. Wij hoeven niet te ruziën over de maatregelen die nodig zijn; die kent het kabinet al lang. Ga in sprongcassatie voor de juridische vragen die opheldering verdienen, maar nu aan de bak. Zo niet, dan kan ik niets anders concluderen dan dat wij een beschamende natie zijn geworden. Laten wij dit alsjeblieft veranderen vandaag.

# Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Voorzitter. De staatssecretaris ontmoette vorige week paus Franciscus. Aanleiding voor deze ontmoeting was de encycliek Laudato Si over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de schepping. Wij hebben de afgelopen decennia de zorg voor al het waardevolle leven in de schepping ernstig verwaarloosd. Ik noem de vervuiling van het milieu, de klimaatcrisis, een gebrek aan schoon drinkwater, ontbossing en afnemende biodiversiteit. Na afloop van het gesprek liet de staatssecretaris weten: “De paus spreekt ons nadrukkelijk aan op onze eigen verantwoordelijkheid. Dat vind ik belangrijk.” Ik wil vandaag met het kabinet in debat gaan over die verantwoordelijkheid en ik zal het op die verantwoordelijkheid aanspreken.

Ook de rechter heeft de Nederlandse Staat op haar verantwoordelijkheid gewezen. Nederland moet zich houden aan de internationale afspraken en uiterlijk in 2020 25% van de schadelijke uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Het kabinet kiest ervoor om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Dat kost geld en heel veel kostbare tijd. Dringt de urgentie van het probleem wel door tot het kabinet? Ik wil daar graag een reactie op. (…) Twintig internationale klimaatwetenschappers en juristen hebben een brief aan de premier gestuurd. Zij vragen om af te zien van het hoger beroep. De uitspraak van de rechter is gebaseerd op wetenschappelijke consensus. Zij pleiten bijvoorbeeld voor invoering van een CO2-heffing. Dan kom ik op de maatregelen. Hoe langer we die uitstellen, hoe duurder en moeilijker het wordt. Die rekening wil ik niet doorschuiven naar onze kinderen of kleinkinderen. De ChristenUnie wil graag nu scherpe keuzes maken om onze economie toekomstbestendig te maken. Dat hebben we ook laten zien in onze tegenbegroting. Schaf de kolenbelasting niet af maar verhoog die. Maak veel meer werk van energiebesparing. Zorg voor een belastingvrijstelling voor energiecoöperaties voor lokale, duurzame energieopwekking. En zorg voor een verdere vergroening van het belastingplan. (…) (In antwoord op mevrouw Agnes Mulder CDA): Het is geen geheim dat de ChristenUnie het energieakkoord wil openbreken. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen van vorige week heeft mijn fractievoorzitter dat ook al gezegd. Het energieakkoord is onvoldoende. Er moet een flinke schep bovenop.

# Mevrouw Agnes Mulder (CDA): Dank voor de toelichting van de ChristenUnie. Pleit zij er nou eigenlijk voor om het energieakkoord te laten vallen? Want de zaken die de ChristenUnie voorstelt, leggen daar natuurlijk wel een bom onder. Hoe ziet zij dat? Want uit een van de eerdere debatten kan ik me herinneren dat de ChristenUnie heel erg voorstander van het energieakkoord was.

(wordt vervolgd)

[1] Op Google ongeveer 4.770 resultaten (0,33 seconden)

Vierpolders (Brielle) – geothermie.nl: geothermie.nl/geothermie-aardwarmte/projecten/vierpolders-brielle/

7 jul. 2015 – In het Vierpolders gebied bij Brielle is een diep geothermie project in ontwikkeling. De ondergrond in dit glastuinbouwgebied is bijzonder …

Aardwarmte Vierpolders: http://www.aardwarmtevierpolders.nl/

Aardwarmte, milieuvriendelijk, fossiele brandstof, aardwarm, warmtebehoefte, engere, grondwarmte, vierpolders, brielle, zeeland.

Vierpolders doet miljoeneninvestering in aardwarmte: http://www.energiebusiness.nl/…/vierpolders-doet-miljoeneninvestering-in-aar…

5 mrt. 2015 – Nog deze zomer starten ondernemers in Vierpolders een … In Nederland werd in 2006 al voor het eerst met geothermie gewerkt in Pijnacker.

Details > Aardwarmte Vierpolders – Hydreco: http://www.hydreco.nl/referenties/Details/Aardwarmte_Vierpolders.aspx

Acht glastuinbouwbedrijven in Vierpolders (gemeente Brielle, Zuid-Holland) hebben het initiatief genomen om gezamenlijk een aardwarmteproject te …

Officiële start boring Aardwarmte Vierpolders – Aardwarmte: aardwarmte.com/start-boring-aardwarmte-vierpolders/

14 jul. 2015 – boortoren geothermie. Om de officiële start van de boring van het aardwarmte project in Vierpolders te vieren, hebben de tuinders die bij dit …

Aardwarmteproject Vierpolders; van businessplan naar …

https://www.flynth.nl/…/aardwarmteproject-vierpolders-van-businessplan…

21 jul. 2015 – De adviseurs van Flynth hielpen ‘Aardwarmte Vierpolders’ en de deelnemende bedrijven om een gezond scenario voor geothermie te …

[PDF]Geothermie glastuinbouwgebieden Vierpolders/Brielle – ECN

https://www.ecn.nl/…/10_Guus_Willemsen_ECN_businesscase_geotherm…

14 mei 2014 – … producten, de rest gebruiken voor verbranding. Focus van BEWARE daarom op zon thermisch en geothermie voor industriële toepassing.

[2] http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2015-2016&nr=6&version=2