Tags

, , ,

Timmermans voert een strijd die gestreden moet worden (Commentaar, Katern O&D/NRC Handelsblad, 30 mei)

‘Elke regel heeft immers ergens een bestaansrecht. Dat deze soms moeilijk te doorgronden is, heeft deels te maken met de Europese logica die in verband met de interne markt een gelijk speelveld voor iedereen voorschrijft. Dan ontstaan er beruchte dan wel hilarische voorbeelden zoals de ladderrichtlijn voor glazenwassers.’

‘Het zal dus verre van eenvoudig zijn voor de Europese Commissie om echt rigoureus regels terug te dringen dan wel te verbeteren. Wat dat betreft is een soortgelijke exercitie met Europese voorschriften die het Nederlandse kabinet enkele jaren geleden uitvoerde, wel zo tekenend. Op de golf van het publieke ongenoegen dat ‘minder Europa’ zei, werd de operatie door premier Rutte aangekondigd. Wat uiteindelijk na een intensieve speurtocht door alle departementen restte, was niet meer dan een schamel lijstje van 54 actiepunten met deels onderwerpen die nooit tot voorschrift waren verheven. De conclusie was dan ook eerder dat het eigenlijk nogal meeviel met die regels. Die uitkomst dreigt ook voor de Europese Commissie.’

Dat hier te lezen staat dat die uitkomst ook dreigt voor deze Commissie, is bijna typerend voor deze beeldvorming over de EU. Mocht de uitkomst inderdaad onbeduidend zijn, wat natuurlijk mogelijk is, dan kan de Commissie beginnen aan de operatie ‘heldere voorlichting geven’, wat nog nooit eerder is gebeurd. Dan kan Timmermans een schitterend college geven over nut en noodzaak van de bestaande richtlijnen en Europese regelgeving, zodat eindelijk iedere bevolking van een lidstaat uitgelegd kan worden dat er geen sprake is overbodige regels, die in de loop der jaren in de beeldvorming zijn ontstaan bij gebrek aan iedere uitlegkunde van voorgaande Commissies.

Vandaar ook dat dit onderdeel van de nieuwe voorlichtingskunde begrepen als een eerste stap om het contact met alle nationale bevolkingen uitleg over en toelichting te geven op de huidige structuur en met name duidelijk te maken dat deze regels allemaal bestaansrecht en bestaansrecht hebben. Dan kan Timmermans ook voor eens en altijd deze gelegenheid aangrijpen om alle valse beelden of waandenkbeelden uit de weg te ruimen. Als hij op deze manier gaat opereren, dan kan er ook een begin worden gemaakt aan de opdracht om de EU-burger dichter op het bestuur te betrekken en de kloof tussen de Commissie en de lidstaten te overbruggen. Er ligt dus een prachtige opdracht voor ‘us Franske’ klaar.