Tags

, , ,

Windenergie. Argumenten bij vijf stellingen (Planbureau voor de Leefomgeving)

Nieuwsbericht | 08-04-2014

‘In de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening is in Nederland een prominente plaats ingeruimd voor windenergie. Dit maakt veel gemoederen los, zowel bij voor- als tegenstanders. Deze policy brief gaat in op vijf stellingen.’ [download de policy brief]

“Windenergie is niet nodig, er zijn betere alternatieven.”

Nederland heeft relatief gunstige windcondities, zodat juist windtechnologie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van de nationale elektriciteitsvoorziening. Voor het realiseren van het hernieuwbare energiedoel voor 2023 is er geen duurzaam alternatief.

Bij deze eerste stelling is onduidelijk waarom, zoals de titel aangeeft, windenergie niet nodig is, terwijl in de toelichting staat dat windtechnologie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van (etc.). Dit is een tegenstrijdigheid. Waarschijnlijk wordt er bedoeld dat alleen met windenergie geen oplossing bereikt wordt wat betreft verduurzaming van energie op korte termijn; logisch want de energie die we gebruiken is bijna volledig gebaseerd op fossiele basis. Voor mij geldt (stelling!) dat een duurzame energietechnologie gebaseerd is op Wind, Water (getijden) en Zonnekracht naast geothermie (grondwarmte). Deze technologieën staan nog in de kinderschoenen volgens mij, behalve in landen met bergmeren en hun stuwdammen met krachtcentrales.

“Meer windenergie levert geen CO2 reductie op.”

Binnen het systeem van Europese emissiehandel leiden meer windturbines niet tot minder uitstoot van broeikasgassen. Er zijn ook andere, goedkopere maatregelen om emissies te verlagen.

Logisch dat windenergie alleen CO2-reductie oplevert als fossiele energie dominant blijft.

“Windenergie past niet in Nederland: we zijn te dicht bevolkt.”

In 2012 had Nederland per vierkante kilometer minder vermogen aan windenergie op land dan Duitsland of Denemarken. Als we rekening houden met de bevolkingsdichtheid heeft Nederland ongeveer evenveel vermogen aan windenergie als Duitsland en meer dan Denemarken.

Het argument te dicht bevolkt zou wél gelden voor fossiele schaliegaswinning in ons land – om een voorbeeld te noemen – gezien de enorme hoeveelheden water en chemicaliën aangeleverd moeten worden (zie daarvoor de YouTube-opnamen uit Amerika), maar niet voor wind (windmolens worden dan vergelijkbaar met gewone fabrieksmatige industrieën, zoals IJmuiden), water en zonnepanalen.

“Windenergie is te duur.”

De extra kosten van energieopwekking door windmolens op land zijn bescheiden. Wind op zee is de afgelopen tien jaar juist duurder geworden, door aanloopproblemen en een overspannen markt. Deze kosten zullen in de komende jaren dalen.

Dit is geen argument omdat windmolentechnologie altijd een stiefkind is geweest. Gelet op de voordelen van genoemde duurzame energiebronnen ten opzichte van CO2-reductie en de onstabiele energievoorziening vanwege Gazprom, moet wij het Merkel-voorbeeld in Duitsland volgen: kernenergie geheel afschaffen want veel te riskant gebleken, en geheel overstappen op klimaatneutrale duurzame energiebronnen zoals hierboven genoemd. Windenergie kost in zijn huidige stadium van basisontwikkeling natuurlijk veel geld, maar de lange termijn effecten zullen zonder meer positief zijn.

“Windenergie biedt veel economische kansen.”

Vergroening van de economie, zoals installatie van windturbines, kan de Nederlandse concurrentiepositie versterken. Inzet op innovatieve technologieën als windenergie op zee levert naar verwachting op termijn economisch meer op dan inzet op de laagste exploitatiesubsidies.

Volkomen juiste stelling. Want een realistisch toekomstscenario. Maar niet beperken tot windenergie, maar ook water-, geothermische en zonne-energie. Vergroening van de economie valt dan samen met verduurzaming van energiebronnen. Een nieuw energiedebat dat moet ontstaan, zou zich in praktische zin moeten concentreren op Duitsland aangezien daar een Energiewende plaatsvindt, waar wij nog veel van kunnen leren. Duitsland ligt dus nu lichtjaren op ons voor aangezien ik nog niets gelezen heb over een mislukking van die Wende. Maar wij zijn verslaafd aan ‘good old’ Shell en die factor speelt nu in ons nadeel. Dat zijn voor mij de feiten.

Mijn conclusie is dat ons land zich in slaap heeft laten wiegen door foutief beleid (prioriteiten) van Shell.