Tags

, , , ,

Voor biomassa worden bomen niet willekeurig gekapt (Dorette Corbey en Patricia Osseweijer, Opinie & Dialoog/fd, 2 maart)

Meestoken van resthout in kolencentrales is niet ideaal, maar wel te verdedigen om uitstoot broeikas te verminderen

#En het is inderdaad ook veel beter subsidies alleen toe te kennen aan echt innovatieve oplossingen voor de klimaatproblematiek. Accijnzen en belastingen zouden afhankelijk moeten zijn van de CO2-uitstoot. Dat vraagt echter een ingrijpende afstemming op Europees niveau. En dat kost tijd.’

# De KNAW-schrijvers hebben weinig oog voor deze dynamiek. Ze lijken uit te gaan van een statische wereld en gaan eveneens voorbij aan recente studies over beschikbare landbouwgrond. Van de 4,5 miljard hectare geschikte landbouwgrond wordt nu 1,3 miljard gebruikt voor landbouw en is 1,8 miljard bos en beschermd natuurgebied. Voor de groeiende wereldbevolking is zo’n 200 miljoen hectare extra land nodig. Er is dus ruim voldoende land beschikbaar voor andere, duurzame toepassingen. Daar komt het efficiëntere gebruik van reststoffen en afval nog bij, net als herstel van gedegradeerd land. Studies laten zien dat er voldoende biomassa beschikbaar gemaakt kan worden om aan de vraag naar biomassa voor energie en chemie te voldoen.

# De cruciale vraag is hoe we de bio-economie zo kunnen ontwikkelen dat ze kansen biedt aan mensen en bedrijven, en daarnaast natuur beschermt en klimaatverandering bestrijdt.

# Het lange termijn doel is duidelijk: geen olie, gas en kolen gebruiken.

# Dat betekent investeren in zon en wind, maar ook in biomassa. Want juist voor biomassa kan verstandig beleid ervoor zorgen dat de grotere vraag wereldwijd leidt tot een meer duurzame landbouw, betere opbrengsten, en meer sociale- en voedselzekerheid.

# Het bio-energiebeleid moet daarbij een opstap zijn naar de inzet van biomassa in de chemiesector. Juist daarin is Nederland sterk en moet het voorop blijven lopen. Innovatie is de sleutel, maar dat lukt alleen met goede politieke afspraken en een duidelijke inzet op duurzame alternatieven die passen bij de mogelijkheden van de technologie.