Tags

, , , ,

Ander gasbeleid verdient steun (commentaar, In het nieuws/fd, 16 februari)

‘Bovendien kampen de Groningers nu al decennia met aardbevingen. Die zijn mede het gevolg van het even kortzichtige als roekeloze beleid in Den Haag om met de gasopbrengsten de begroting voor het volgende jaar sluitend te krijgen.

(…)

‘Door de opwinding hierover is bijna over het hoofd gezien dat minister Henk Kamp van Economische Zaken wel degelijk een breuk met het verleden in het vooruitzicht stelt. In plaats van Groninger gas als vertrekpunt te nemen voor de gasvoorziening, zoals tot dusver gebeurt, laat Kamp onderzoeken of dit gas kan dienen als sluitstuk voor leveringszekerheid.

‘Deze verandering van beleid verdient steun. Voor zover bekend leidt lagere productie tot minder aardbevingen. Door de productiecapaciteit van het Groninger veld niet langer als uitgangspunt te nemen, wordt bovendien de afhankelijkheid van deze eindige gasvoorraad sneller dan nu verminderd. Ten slotte worden de gasbaten iets meer over de generaties verdeeld als een deel van het gas langer in de grond blijft zitten.

‘Om het productieplafond te kunnen vaststellen op basis van leveringszekerheid en veiligheid, moeten Haagse politici afkicken van de ­gaseuro’s. Elke miljard kuub minder scheelt ruim € 200 mln aan overheidsinkomsten. Voor de VVD staat vast dat deze inkomstenderving leidt tot lagere uitgaven. De dreiging dat de gasproductie na 1 juli toch weer omhooggaat, is de stok achter de deur om de PvdA tot extra bezuinigingen te bewegen. Aanhoudende onzekerheid is het gevolg. Dat hebben de ­Groningers niet verdiend. Zij wachten al te lang op de ­oplossing van een probleem waaraan zij part noch deel hebben.’

Omdat de gaswinning sowieso terugvalt in de komende jaren, moet ook de hele budgetteringssystematiek van de overheid op de kop worden gezet, want van ‘het even kortzichtige als roekeloze beleid in Den Haag om met de gasopbrengsten de begroting voor het volgende jaar sluitend te krijgen’ kan geen sprake meer zijn.

Maar dat de VVD als eerste alweer roept dat ‘deze inkomstenderving leidt tot lagere uitgaven’ is al even kortzichtig als datzelfde roekeloze beleid in Den Haag (en D66 volgt hierin de VVD gegarandeerd want beide neoliberaal) vanwege het feit dat er niet aan belastingverzwaringen voor de hoogste inkomens mag worden gewerkt. Een rechtvaardiger inkomensverdeling via de belastingheffing blijft dus knelpunt vanwege het te verwachten veto. Dat is en blijft de fundamentele scheidslijn in de politiek: links tegenover rechts zoals het altijd al geweest is. Om dat te vermijden kan beter het nationale budgettaire beleid gekoppeld worden aan de 3%-begrotingstekort die binnen de EU is afgesproken. Dat is en blijft een nationale aangelegenheid zolang de 3%-tekortnorm niet wordt overschreden.

De winst van een directe koppeling aan de EU-norm is dat het gasbeleid geen sluitpost meer is, maar verstandiger met onze bodemschatten kan worden omgegaan, tenzij het inkoopmechanisme dat weer tenietdoet, want de brandstofprijzen fluctueren nogal eens. Of daar manipulatietechnieken achter zitten is de vraag, maar bewijs is daarvoor nooit te vinden. Vanwege dat gebrek aan transparantie kan wellicht beter ook naar Scandinavisch voorbeeld een staatsfonds alsnog worden ingevoerd.

Kortom, genoeg denkstof om politiek mee aan de slag te gaan en de meest ideale oplossing te gaan zoeken.