Tags

, , , ,

Stelling: de vragen die oud advocaat-generaal Verkade bij de Hoge Raad zich stelt zijn te beantwoorden, als er maar een bepaalde logica wordt aangehouden.

Stel verheerlijking van terrorisme niet strafbaar (Feer Verkade, Opinie & Debat/de Volkskrant, 27 augustus)

Wat zijn terroristen? Robin Hood? Jeanne d’Arc? Of zijn dat helden?

Hierop is het volgende, korte antwoord mogelijk. De hedendaagse terroristen als de IS-strijders zijn andere terroristen zoals tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië actief waren. De golf aan koloniale oorlogen van na WO2 waren het gevolg van krampachtig handhaven van de oude koloniale mogendheden in hun zucht naar handhaving van hun wereldheerschappij en imperiale macht.

Maar, zoals de opvoeding van kinderen naar zelfstandig-wording door hun ouders ten doel heeft, zo kan deze parallel worden doorgetrokken naar zelfstandig wording van nieuwe natiestaten uit hun koloniale ‘opvoedingsperiode. Kortom, iedere vrijheidsstrijd is het signaal dat er nieuw leven – hier in de vorm van een nieuwe natie – aan het ontstaan is omdat de bevolking in dat gebied behoefte heeft aan het zelfstandig besturen van dat gebiedsdeel. Er bestaat dus onvrede over de status quo binnen dat territoir. Het is het autonome recht van een bepaalde bevolkingsgroep zich los te maken van buitenlands bestuur als er onvrede bestaat over dat bestuur.

Dat geldt voor koloniale gebieden die zelfstandig zijn geworden tussen de jaren 1947 (India/Pakistan) tot in de jaren – schatting – ’70 en ’80, maar ook imperialistische unies als de oude Sovjet-Unie en het voormalige Joegoslavië, beiden te fors uitgegroeid zonder een nationaal ‘cultureel kenmerk’, en alleen mogelijk door een dictatoriaal communistisch bestuur, al was Joegoslavisch president Tito van een ander slag dan Stalin tot aan Brezjnev, waarbij de laatste Russische partijleider Gorbatsjof al een overgangsfiguur was. Zou hij een traditionele partijleider zijn geweest, dan was de Sovjet Unie in een burgeroorlog zijn uitgelopen. Zulke geforceerde conglomeraten zijn op lange termijn onhoudbaar.

Waarom zijn de IS-strijders niet te vergelijken met deze voorbeelden van vrijheidsstrijders? IS-strijders denken alleen aan hun eigen gelijk in religieuze interpretaties en wensen hun religieuze overtuigen met militaire middelen op hun eigen regio en vervolgens aan de hele wereld op te leggen. Dat is dus strijdig met iedere vorm van vrije wilsbeschikking die de mens heeft en ook het gevolg van misleiding vanuit religieus gezichtspunt. Daarom waren ook de Middeleeuwse kruistochten met het huidige inzicht geheel verkeerd, maar daaruit blijkt dan toch ook weer dat de mensheid een evolutie heeft doorgemaakt. Wat toen volstrekt normaal en gelegitimeerd was, is nu een zwarte bladzijde uit de geschiedenis.

Vanuit de maatschappelijke, sociale en psychologische dynamiek van de menselijke evolutie valt dat volledig te begrijpen, aangezien het om recht, rechtvaardige toedeling van dat recht, en een optimale gerechtigheid binnen de mondiale menselijke samenleving gaat. Het recht bestaat voor de mens en niet omgekeerd, al is het rechtstelsel – hoe per natie verschillend ook – noodzakelijk om een samenleving in stand te houden. Zonder een rechtsstelsel zou er barbarij en willekeur bestaan.

Zo geredeneerd kwam Robin Hood op voor de zwakkeren in zijn toenmalige samenleving en zijn plunderingen waren een correctie op een afwezigheid van een politieke klasse in de moderne zin, die onrechtmatige onevenwichtigheden naar huidige normen konden rechtzetten. Robin Hood was dus in onze tijd een linkse politicus, en geen roofridder. Ieder tijdsgewricht kent zijn eigen ideeën en middelen om rechtvaardigheid te scheppen.

Datzelfde geldt voor Jeanne d’Arc. Zij werd geboren tijdens de Franse Burgeroorlog[1], en haar rol is zo bepalend voor Europa en de wereld van rechtvaardigheidsgevoel geweest, dat haar geen enkele negatieve duivelse macht kan worden toegeschreven. Zij was een door God gezondene, om de Engelsen weer terug te drijven.

Wat samenvattend het kenmerk is van een terrorist of een held: de terrorist gaat voor zijn eigen – vermeende – gelijk en waarheid en de held gaat voor de rechtvaardigheid, die later in de menselijke geschiedenis onomstotelijk wordt erkend. Zie Nelson Mandela! Heiligen en profeten belanden altijd eerst in de gevangenis, alvorens tot unieke mensen te worden verheven door de mensheid als geheel!

[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d’Arc